Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εγκριση μέσω της 23ης Γραπτής Διαδικασίας της πρότασης Αναθεώρησης του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση μέσω της 23ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Πρόταση 1ης Αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ),  που συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων (ΕΕ) 1303/2013 καθώς και την Εγκύκλιο της ΕΑΣ με ΑΠ 84421/ΕΥΣΣΑ 1800/ 28-7-17 και αφορά στην τεχνική προσαρμογή για το έτος 2017,  σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ.3 του ΚΔΔ 1303/2013.

Απόφαση 23ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19