Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Εγκριση μέσω της 35ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης, Μεθοδολογίας και Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής πράξεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 1a,1b, 2a, 3c, 4a, 4b και 8iii του ΕΠΑνΕΚ

Έγκριση  μέσω της 35ης Γραπτής Διαδικασίας  των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b: «Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη μεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτομία, στην οικολογική καινοτομία, στις εφαρμογές παροχής δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή καινοτομία μέσω ευφυούς εξειδίκευσης, καθώς και στήριξη της τεχνολογικής και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών γενικής εφαρμογής»  (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

1. Ανάκληση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-08 και τίτλο «Seal of Excellence».

2. Ανάκληση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-09 και τίτλο «Ενίσχυση Νεοφυών Επιχειρήσεων  για την  αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και καινοτομικών ιδεών (Τεχνοβλαστοί Start up - Spin-off / Spin-out)».

3. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-01 και τίτλο «Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία: "Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ"».

4. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 01-1b-1.1-01.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2a: Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας  (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

5. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ.03-2a-3.2-11 και τίτλο «G-Cloud Next Generation».

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

6. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-18 και τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», με αποδοχή και ενσωμάτωση της πρότασης μέλους της Επιτροπής για την προσθήκη της δαπάνης μεταφορικών μέσων ως επιλέξιμης.

 7. Αντικατάσταση της Μεθοδολογίας Αξιολόγησης και των Κριτηρίων Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-18.

8. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-10 και νέο τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας – Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».

9. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-10.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4a: «Προώθηση της παραγωγής και της διανομής ενέργειας που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές» (Αξονες Προτεραιότητας 01/01Σ):

10. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 01-4a-1.6-05 και τίτλο «Προώθηση Δράσεων από Ενεργειακές Κοινότητες».

Επενδυτική Προτεραιότητα 4b: «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις επιχειρήσεις» (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

11. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-4b-3.3-01 και τίτλο: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜΜΕ».

Επενδυτική Προτεραιότητα 8iii: «Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και δημιουργία νέων επιχειρήσεων, και ειδικά καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων»  (Αξονες Προτεραιότητας 02/02Σ):

12. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-03 και τίτλο «Επιβραβεύω – Ενισχύω τις Επιχειρήσεις», με αποδοχή και ενσωμάτωση της πρότασης μέλους της Επιτροπής για την προσθήκη της φράσης «κατά την εφαρμογή θα χρησιμοποιηθούν επιλογές απλοποιημένου κόστους» στο τέλος της Παραγράφου «Περιγραφή της Δράσης». 

13. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Αξιολόγησης και Επιλογής  πράξεων στο πλαίσιο της ανωτέρω νέας δράσης με κωδ. 02-8iii-2.1-03.

Επενδυτική Προτεραιότητα 1a: «Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

14. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-1a-3.1-06 και τίτλο «Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας», με αποδοχή και ενσωμάτωση της πρότασης μελών της Επιτροπής  για αναφορά στη συμβολή της Δράσης στις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στις παραγράφους «Περιγραφή δράσης» και «Δυνητικοί Δικαιούχοι» του Δελτίου Εξειδίκευσης.

Απόφαση 35ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19