Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 83ης Γραπτής Διαδικασίας Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 4c και 13i του ΕΠΑΝΕΚ

Έγκριση  μέσω της 83ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα  4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

  1. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-04 και τίτλο «Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Aυτονομώ" (Εξοικονόμηση κατ' Οίκον ΙΙ)», λόγω μεταφοράς των Αμεσων Ενισχύσεων, προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 400 εκ. ευρώ,  στον Αξονα Προτεραιότητας 06, με αντίστοιχη μείωση του προϋπολογισμού της Δράσης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 13i: Στήριξη της αποκατάστασης των συνεπειών της κρίσης στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 και προετοιμασία μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης της οικονομίας  (Αξονας Προτεραιότητας 06):

  1. Δελτίο Εξειδίκευσης της Δράσης με κωδ. 06-13i-6.1-12 και τίτλο «Πρόγραμμα "Εξοικονομώ-Aυτονομώ" (Εξοικονόμηση κατΆ Οίκον ΙΙ)» για την μεταφορά των Αμεσων Ενισχύσεων του Προγράμματος "Εξοικονομώ - Αυτονομώ", προϋπολογισμού 400 εκ. ευρώ,  από τους Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ (ΕΠ 4c, Δράση 03-4c-3.4-04, ΕΤΠΑ) στον Αξονα Προτεραιότητας 06,  με χρηματοδότηση κατά 100% από το React EU/ ΕΤΠΑ.

Απόφαση 83ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19