Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 54ης Γραπτής Διαδικασίας της τροποποίησης και νέων Δελτίων Εξειδίκευσης Δράσεων καθώς και της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Αξιολόγησης πράξεων στο πλαίσιο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων 4c, 7e, 3c και 1a του ΕΠΑΝΕΚ.

Έγκριση  μέσω της 54ης Γραπτής Διαδικασίας των κατωτέρω θεμάτων:

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c: Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων και στον τομέα της στέγασης (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

1. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-4c-3.4-04 και τίτλο «Πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Aυτονομώ» (Εξοικονόμηση κατ Οίκον ΙΙ).

Επενδυτική Προτεραιότητα 7e: Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της  ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ) :

2. Δελτίο Εξειδίκευσης της νέας Δράσης με κωδ. 03-7e-3.7-19 και τίτλο «Ανάπτυξη δικτύων Φυσικού Αερίου χαμηλής και μέσης πίεσης στην πόλη της Φλώρινας».

Επενδυτική Προτεραιότητα 1α: Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος» (Αξονες Προτεραιότητας 03/03Σ):

3. Μεθοδολογία Αξιολόγησης και Κριτήρια Επιλογής και Αξιολόγησης πράξεων, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης: «Επιχειρήσεις», της Δράσης  με κωδ. 01-1b-1.1-10 και τίτλο «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ».

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c: Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών (Αξονες Προτεραιότητας 01/ 01Σ):

4. Τροποποίηση του Δελτίου Εξειδίκευσης της δράσης με κωδ. 01-3c-1.4-10 και τίτλο «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση», ως προς την αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης από 60 εκ. ευρώ σε 80 εκ. ευρώ και την αντίστοιχη προσαρμογή της τιμής των δεικτών.

Απόφαση 54ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19