Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Έγκριση μέσω της 53ης Γραπτής Διαδικασίας της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ με έτος αναφοράς το 2019

Η ετήσια έκθεση αφορά στη σωρευτική πρόοδο του ΕΠΑνΕΚ από 01/01/2014 έως 31/12/2019 και υποβάλλεται στην ΕΕ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/558/23.04.2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Απόφαση 53ης Γραπτής Διαδικασίας

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19