Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την 1η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Φεβρουάριος 2018)
Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου 2014-2020 (Ιανουάριος 2018)
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ & Σύνοψη για το 2016
Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε. Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής
Εx-ante Αξιολόγηση για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Εx-ante Αξιολόγηση για το πρόγραμμα: "Εξοικονομώ κατ' Οίκον"
Λογοτυπα για Δικαιούχους
Απόφαση και ΦΕΚ Τροποποίησης και αντικατάστασης της Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Νοέμβριος 2016)
ΦΕΚ Ορισμού της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ως Ενδιάμεσου Φορέα του ΕΠΑΝΕΚ-Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
ΦΕΚ και Αποφάσεις ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ
Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account)_ΦΕΚ Β1738 (Ιούνιος 2016)
Εγκύκλιος ΕΥΚΕ με θέμα: Κρακτικές Ενισχύσεις και Δημόσια Χρηματοδότηση Ερευνητικών Οργανισμών-Ερευνητικών Υποδομών (ΑΠ 49939/ΕΥΚΕ1942/13-5-2016)
ΦΕΚ-Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα (Μάιος 2016)
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ για το 2015- Απόφαση & Σύνοψη (Μάιος 2016)
Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Απρίλιος 2016)
Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠΑνΕΚ (Ιούνιος 2015)
Εγκύκλιος ΕΥΚΕ με θέμα: Κρατικές Ενισχύσεις και RIS3 (ΑΠ 115970//13-11-2015)
Εθνική Στρατηγική Έρευνας & Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Αύγουστος 2015)
Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 (Μαίος 2015)
Εγκεκριμένη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 2014-2020 (Ιανουάριος 2015)
Νόμος ΕΣΠΑ 4314/2014 (Δεκέμβριος 2014)
Τελική Έκθεση εκ των Προτερων Αξιολόγησης (Δεκέμβριος 2014)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 821/2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (Ιούλιος 2014)
Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Μάιος 2014)
Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης 2014-2020 (Απρίλιος 2014)
3η Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 (Ιανουάριος 2014)
Παρουσίαση Νέου ΕΣΠΑ (Δεκέμβριος 2013)
Εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Νέο ΕΣΠΑ (Δεκέμβριος 2013)
Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 όλων των Ταμείων (Δεκέμβριος 2013)
Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)(Δεκέμβριος 2013)
Κανονισμός (ΕΕ) 1304/2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) (Δεκέμβριος 2013)
Πρόγραμμα Εργασιών 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου (Απρίλιος 2013)
2η Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 (Μάρτιος 2013)
Europe 2020 Strategy Explained (Μάρτιος 2013)
Στρατηγικές Έρευνας & Καινοτομίας 2014-2020 (Μάρτιος 2013)
Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 (Νοέμβριος 2012)
1η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020 (Απρίλιος 2012)
Πρόταση Κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (Ιούνιος 2011)
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011 - 2014 (Απρίλιος 2011)
5η Έκθεση για την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή (Νοέμβριος 2010)
"Ευρώπη 2020": Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Νοέμβριος 2010)Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης