Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Περιβαλλοντικός Προέλεγχος για την 1η αναθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (Φεβρουάριος 2018)
Σύστημα Διαχείρισης & Ελέγχου 2014-2020 (Ιανουάριος 2018)
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ & Σύνοψη για το 2016
Διευκρινίσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε. Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως προβληματικής
Εx-ante Αξιολόγηση για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
Εx-ante Αξιολόγηση για το πρόγραμμα: "Εξοικονομώ κατ' Οίκον"
Λογοτυπα για Δικαιούχους
Απόφαση και ΦΕΚ Τροποποίησης και αντικατάστασης της Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (Νοέμβριος 2016)
ΦΕΚ Ορισμού της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ως Ενδιάμεσου Φορέα του ΕΠΑΝΕΚ-Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ: «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»
ΦΕΚ και Αποφάσεις ορισμού Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ
Σύσταση Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού (Escrow Account)_ΦΕΚ Β1738 (Ιούνιος 2016)
Εγκύκλιος ΕΥΚΕ με θέμα: Κρακτικές Ενισχύσεις και Δημόσια Χρηματοδότηση Ερευνητικών Οργανισμών-Ερευνητικών Υποδομών (ΑΠ 49939/ΕΥΚΕ1942/13-5-2016)
ΦΕΚ-Βασικές κατευθύνσεις υποστήριξης δικαιούχων για την ενίσχυση της διοικητικής, επιχειρησιακής και χρηματοοικονομικής ικανότητάς τους στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων δημόσιου χαρακτήρα (Μάιος 2016)
Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ για το 2015- Απόφαση & Σύνοψη (Μάιος 2016)
Εγκύκλιος ΕΥΚΕ με θέμα: Κρατικές Ενισχύσεις και RIS3 (ΑΠ 115970//13-11-2015)
Εθνική Στρατηγική Έρευνας & Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (Αύγουστος 2015)
Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠΑνΕΚ (Ιούνιος 2015)
Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020 (Μαίος 2015)
Εγκεκριμένη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» 2014-2020 (Ιανουάριος 2015)
Νόμος ΕΣΠΑ 4314/2014 (Δεκέμβριος 2014)
Τελική Έκθεση εκ των Προτερων Αξιολόγησης (Δεκέμβριος 2014)
Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 821/2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (Ιούλιος 2014)
Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Μάιος 2014)
Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης 2014-2020 (Απρίλιος 2014)
3η Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 (Ιανουάριος 2014)
Παρουσίαση Νέου ΕΣΠΑ (Δεκέμβριος 2013)
Εισήγηση του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το Νέο ΕΣΠΑ (Δεκέμβριος 2013)
Γενικός Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 όλων των Ταμείων (Δεκέμβριος 2013)
Κανονισμός (ΕΕ) 1301/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)(Δεκέμβριος 2013)
Κανονισμός (ΕΕ) 1304/2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) (Δεκέμβριος 2013)
Πρόγραμμα Εργασιών 1ου Εθνικού Αναπτυξιακού Συνεδρίου (Απρίλιος 2013)
2η Εγκύκλιος Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 (Μάρτιος 2013)
Europe 2020 Strategy Explained (Μάρτιος 2013)
Στρατηγικές Έρευνας & Καινοτομίας 2014-2020 (Μάρτιος 2013)
Θέση των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 (Νοέμβριος 2012)
1η Εγκύκλιος σχεδιασμού και κατάρτισης αναπτυξιακού προγραμματισμού περιόδου 2014 – 2020 (Απρίλιος 2012)
Πρόταση Κανονισμού για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (Ιούνιος 2011)
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011 - 2014 (Απρίλιος 2011)
5η Έκθεση για την οικονομική κοινωνική και εδαφική συνοχή (Νοέμβριος 2010)
"Ευρώπη 2020": Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Νοέμβριος 2010)