Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το ΕΠΑνΕΚ

 

1. Ποιός είναι ο κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ;

Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) κατέχει κεντρική θέση στην προσπάθεια της Χώρας για τη δημιουργία και στήριξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, με τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων.
Το ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας για την επανεκκίνηση της Ελληνικής οικονομίας. Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου συμπίπτει με την χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας επιδιώκεται να διαμορφωθεί ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης και να τεθούν οι βάσεις για τα επόμενα χρόνια.

 

2. Ποιοι είναι οι 'Αξονες Προτεραιότητας του προγράμματος;

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται συνολικά σε 3 βασικούς και 3 συμπληρωματικούς άξονες (για τη Στερεά Ελλάδα και το Νότιο Αιγαίο) καθώς και 4 άξονες τεχνικής βοήθειας (2 βασικοί και 2 συμπληρωματικοί). Ο 'Αξονας 1 (& 1Σ) αφορά στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με τομεακές προτεραιότητες, ο 'Αξονας 2 (& 2Σ) στην προσαρμογή των εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις και ο 'Αξονας 3 (& 3Σ) στους μηχανισμούς και τις υποδομές στήριξης της επιχειρηματικότητας. Οι 'Αξονες 4 (& 4Σ) και 5 (& 5Σ) αφορούν τη τεχνική βοήθεια για την διαχείριση του προγράμματος.

 

3. Ποιος είναι ο προϋπολογισμός του ΕΠΑνΕΚ;

Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας και διαθέτει προϋπολογισμό 4,92 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,84 δις ευρώ Ενωσιακής Συνδρομής).

 

4. Ποιοι είναι οι στρατηγικοί τομείς του ΕΠΑνΕΚ;

Οι στρατηγικοί τομείς του ΕΠΑνΕΚ είναι οι εξής:
1. Αγροδιατροφή/ Βιομηχανία τροφίμων
2. Ενέργεια
3. Εφοδιαστική Αλυσίδα
4. Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες
5. Περιβάλλον
6. Τουρισμός
7. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
8. Υγεία
9. Υλικά – Κατασκευές

 

5. Οι δράσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ αφορούν το σύνολο της ελληνικής επικράτειας ή συγκεκριμένες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας;

Οι δράσεις που προκηρύσσονται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ αφορούν κατά περίπτωση το σύνολο της ελληνικής επικράτειας ή συγκεκριμένες μόνο περιφέρειες. Στον οδηγό της εκάστοτε δράσης που προκηρύσσεται αναγράφονται οι περιφέρειες που αυτή καλύπτει.

 

6. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τις δράσεις που προκηρύσσονται;

Το Γραφείο Πληροφόρησης παρέχει στους ενδιαφερόμενους κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ. Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να επισκέπτεται το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, που λειτουργεί στη λεωφόρο Μεσογείων 56, στην Αθήνα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ., ενώ μπορεί να καλεί και στο τηλεφωνικό κέντρο, στο τηλέφωνο 801 11 36 300, από τις 8.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoepan@mou.gr
Στην ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ, www.antagonistikotita.gr, υπάρχει επίσης το πεδίο «Θέλω να Ενημερώνομαι», στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώνουν την ειδική φόρμα προκειμένου να λαμβάνουν τακτικές ειδοποιήσεις για οτιδήποτε νεότερο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΠΑνΕΚ σχετικά με τις δράσεις που προκηρύσσονται, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, εκδηλώσεις κ.τ.λ.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν το ΕΠΑνΕΚ και στα κοινωνικά δίκτυα και να λαμβάνουν άμεση ενημέρωση για ό,τι τους αφορά στο πλαίσιο του προγράμματος:

https://www.facebook.com/espaepanek/
https://twitter.com/espaepanek
https://www.linkedin.com/groups/5063337

 


7. Ποιό είναι το ποσό και ποσοστό χρηματοδότησης στις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ;  Είναι απαραίτητη η ιδιωτική συμμετοχή;

Το ποσό και το ποσοστό χρηματοδότησης ανά δράση δεν είναι σταθερό, αλλά προσδιορίζεται κάθε φορά από τις προϋποθέσεις κάθε προκήρυξης. Ανάλογα με το ποσοστό χρηματοδότησης καθορίζεται και το ποσοστό της ιδιωτικής συμμετοχής.

 

8. Θα πρέπει να είμαι άνεργος για να μπορέσω να υπαχθώ σε κάποια δράση;

Σε κάθε δράση ορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δράσεις απευθύνονται και σε ανέργους, οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που ορίζεται σε κάθε προκήρυξη (π.χ. κάρτα ανεργίας σε ισχύ).

 

9. Δικαίωμα υποβολής προτάσεων στις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ έχουν μόνο οι Έλληνες πολίτες  ή και οι αλλοδαποί;

Δεν υπάρχει σχετικός διαχωρισμός. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και όρους που αναφέρονται στον οδηγό κάθε προκήρυξης.

 

10. Η ένταξη της επιχείρησης σε κάποιο άλλο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή της σε κάποια από τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ;

Σε ορισμένες από τις δράσεις του ΕΠΑνΕΚ  ισχύει ο κανονισμός de minimis που δεν επιτρέπει στην επιχείρηση να εισπράξει αθροιστικά σε περίοδο 3 ετών ενίσχυση που υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, κάθε ξεχωριστή δράση μπορεί να θέτει κατά περίπτωση περιοριστικούς όρους αναφορικά με τη συμμετοχή των δικαιούχων σε άλλες συγχρηματοδοτούμενες δράσεις. Οι όροι αυτοί αναγράφονται αναλυτικά στους οδηγούς των προκηρύξεων.  

 

11. Δύναται να γίνει υποβολή επενδυτικών σχεδίων σε περισσότερες από μία δράσεις;

Η δυνατότητα υποβολής σε περισσότερα του μιας συγχρηματοδοτούμενης δράσης ορίζεται ή αποκλείεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε προκήρυξης.


12. Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με το οποίο προκηρύσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα νέες δράσεις;

Ο προγραμματισμός των επικείμενων δράσεων πραγματοποιείται στις ετήσιες Επιτροπές Παρακολούθησης όπου παρουσιάζονται και εγκρίνονται προς δημοσίευση. Οι εγκεκριμένες επικείμενες Δράσεις αναφέρονται αναλυτικά στα πρακτικά των επιτροπών τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr
Κάθε σχετική πληροφόρηση για κάθε δράση δίνεται άμεσα μέσα από την ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr καθώς επίσης και από τα  κοινωνικά δίκτυα του ΕΠΑνΕΚ.  Σημειώνουμε επίσης ότι για τη κάθε δράση που δημοσιεύεται, δίνεται εύλογος χρόνος για την προετοιμασία του ενδιαφερόμενου επενδυτή μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

 

13. Ποια είναι η διαδικασία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων σε κάθε δράση κρατικής ενίσχυσης;

Τα επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) σε συγκεκριμένες περιόδους υποβολής, οι οποίες ορίζονται στους οδηγούς των δράσεων. Στη συνέχεια, οι δυνητικοί δικαιούχοι των δράσεων καλούνται να προσκομίσουν τα αναγραφόμενα σε κάθε προκήρυξη απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

14. Υπάρχουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να υπαχθούν σε κάποια δράση;

Κάθε δράση έχει διαφορετικούς στόχους, προϋποθέσεις, δυνητικούς δικαιούχους και επιλέξιμες δαπάνες. Ως εκ τούτου, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προσαρμόζονται ανάλογα με την κάθε δράση και αναφέρονται στους οδηγούς των προκηρύξεων και στα παραρτήματα αυτών.

 

15. Ποιο είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την αξιολόγηση και την έγκριση των προτάσεων σε κάθε δράση;

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται συνήθως καθορίζεται από το πλήθος των προτάσεων που έχουν υποβληθεί σε κάθε δράση. Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων αναγράφεται αναλυτικά στους οδηγούς και τα παραρτήματα των προκηρύξεων.

 

16. Θα πρέπει να απευθυνθώ σε γραφεία συμβούλων για την ενημέρωση και την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων των δράσεων που προκηρύσσονται;

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του υποψήφιου δικαιούχου να εξετάσει αν χρειάζεται και ποιου είδους βοήθεια για τη συμπλήρωση της αίτησής του.
Ωστόσο, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πληροφόρηση που είναι απαραίτητη και αναγκαία για τη συμπλήρωση της αίτησης κάθε δράσης παρέχεται δωρεάν στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr, στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, στη Λεωφ. Μεσογείων 56 από τις 8:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. τις καθημερινές, καθώς και στο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, στο 801 11 36300 (αστική χρέωση, κλήση μόνο από σταθερό τηλέφωνο) από τις 8:00 π.μ. έως τις 7:00 μ.μ. Επίσης πληροφόρηση παρέχεται και από τον Ενδιάμεσο Φορέα ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και τα συνεργαζόμενα σημεία πληροφόρησης του φορέα.

 

17. Τι σημαίνει ο όρος  «Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης» RIS3;

H Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 είναι μια ολοκληρωμένη ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Σκοπός της Eθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) είναι η εστιασμένη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με βασικό πυλώνα την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων και τη δημιουργία βιώσιμης απασχόλησης με σεβασμό στον άνθρωπο και στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό.

 

18. Υπάρχει ειδική μέριμνα για την εξασφάλιση της ισότητας των ΑμεΑ και της διασφάλισης της προσβασιμότητάς τους στο πλαίσιο των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ;

Η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών και η διασφάλιση της προσβασιμότητας για τα ΑμεΑ διατρέχει οριζόντια το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

19. Το ποσό της επιδότησης εκταμιεύεται άμεσα;

Η διαδικασία εκταμίευσης της επιχορηγούμενης επιδότησης περιγράφεται αναλυτικά στους οδηγούς και τα παραρτήματα της εκάστοτε δράσης.

 

20. Πώς μπορώ να ενημερώνομαι για παλαιότερες δράσεις;

Οποιεσδήποτε δράσεις έχουν υλοποιηθεί κατά το παρελθόν, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, μπορείτε να τις δείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund