Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» συστάθηκε με την ΚΥΑ με Αριθ. Δ13/Φ5.27/18038 (ΦΕΚ 1502 Β'/8.12.2000) με βάση το άρθρο 7 του Ν 2860/2000, η οποία αντικαταστάθηκε με την ισχύουσα σήμερα ΚΥΑ με ΑΠ 1121/ 408 Δ/Φ03.2.3.2012/ΦΕΚ Β 655/7.3.2012.

Με βάση τα άρθρα 5 (παρ 1) και 6 του ν 4314/2014 (Α΄ 265) μετονομάστηκε σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ (2014 -2020) και υπάγεται στον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Με βάση το ΦΕΚ 1248/24-06-2015 έγινε αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (ΦΕΚ Β΄655) κοινής υπουργικής απόφασης.

Σκοπός της Υπηρεσίας είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής

(α) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ, ΚΠΣ 2000 – 2006) που ολοκληρώθηκε,  

(β) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007 -2013),

και

(γ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 -2020) που εγκρίθηκε από την Ε.Ε στις 18.12.2014

Επιπλέον η ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ έχει και αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας με πόρους που της έχουν εκχωρηθεί  από τα παρακάτω Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013:

 • Των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Του ΕΠ Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
 • Του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Του ΕΠ Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων.

Οργανόγραμμα ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» συγκροτείται από οκτώ (8) Μονάδες ως εξής: 

 • Μονάδα Α1 «Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος»
 • Μονάδα Α2 «Αξιολόγησης και Ένταξης Πράξεων»
 • Μονάδα Β1 «Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 1,4,6,7 πλην των πράξεων ΤΠΕ»
 • Μονάδα Β2 «Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 3 πλην των πράξεων ΤΠΕ»
 • Μονάδα Β3 «Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 8,10 και 11 πλην των πράξεων ΤΠΕ»
 • Μονάδα Β4 «Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 2, καθώς και των πράξεων ΤΠΕ των λοιπών θεματικών στόχων»
 • Μονάδα Γ «Οργάνωσης – Υποστήριξης»
 • Μονάδα Δ «Οριζόντιων Θεμάτων»

 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα

 

Στελέχωση ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στελεχώνεται με προσωπικό από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν 3614/2007.

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ περιγράφονται αναλυτικά στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
44212/ΚΠΣ Γ'301/ΦΕΚ Β' 1623/29.12.2000 και 2974/666Δ/Φ.04/ ΦΕΚ Β' 564/1.4.2008

Τηλεφωνικός Κατάλογος ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Πιστοποίηση ISO 9001: 2008

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προχώρησε από τον Ιούνιο 2003 στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΝ ISO 9001: 2008 και επαναπιστοποιείται ανά τριετία.

Οι διαδικασίες του συστήματος, ενημερώνονται συνεχώς και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Επαναξιολόγηση του Πιστοποιητικού κατά EN ISO 9001:2008 που διαθέτει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, πραγματοποιείται ετησίως από την TUV HELLAS (RWTUV) SΑ.

Απόφαση για δημιουργία και διατήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, σύμφωνα με την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017 (Β’ 677)