Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» συστάθηκε με την ΚΥΑ με Αριθ. Δ13/Φ5.27/18038 (ΦΕΚ 1502 Β'/8.12.2000).

Με βάση τα άρθρα 5 (παρ 1) και 6 του ν 4314/2014 (Α' 265) μετονομάστηκε σε ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ, αναλαμβάνει αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΠΑΝΕΚ 2014 -2020 και υπάγεται στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ταμείου Συνοχής, όπως αυτή συστάθηκε βάσει του άρθρου 3 (παρ1) του Π.Δ. 63/2020 (Α' 156). Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως αυτό μετονομάστηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 119/2019.

Με βάση το ΦΕΚ 1248/24-06-2015 έγινε αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014.

Με βάση το ΦΕΚ 2064/15-06-2017 έγινε Τροποποίηση της με αριθμό 67743/ΕΥΘΥ615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014.

Με βάση το ΦΕΚ 4799/18-10-2021 έγινε Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67743/ΕΥΘΥ615/24.6.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθ. 1121/408Δ/Φ03/2012 (ΦΕΚ Β΄ 655) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄1248).

 

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2014 – 2020 η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ:

Α) είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της κανονικότητας της διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑΝΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 -2020) το οποίο εγκρίθηκε από την Ε.Ε στις 18.12.2014.

Β) έχει αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για πόρους που της έχουν εκχωρηθεί :

  • από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τις Δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας, ΤΕΠΙΧ ΙΙ», 
  • από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης για τη Δράση «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών».

 

Οργανόγραμμα ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» συγκροτείται από οκτώ (8) Μονάδες ως εξής: 

 

  • Α1. Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Επιχειρησιακού Προγράμματος και οριζόντιων θεμάτων.
  • Α2. Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων των Θεματικών Στόχων 1, 2, 4 και 7, συμπεριλαμβανομένων πράξεων ΤΠΕ των θεματικών στόχων αυτών, καθώς και για πράξεις τεχνικής βοήθειας οριζόντιου χαρακτήρα.
  • Α3. Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων των Θεματικών Στόχων 3, 6, 8, 10 και 11, συμπεριλαμβανομένων πράξεων ΤΠΕ των θεματικών στόχων αυτών.
  • Β1. Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 1, 4, 6 και 7 πλην των πράξεων ΤΠΕ.
  • Β2. Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 3 και της επενδυτικής προτεραιότητας 8.iii πλην των πράξεων ΤΠΕ.
  • Β3. Διαχείρισης Πράξεων των Θεματικών Στόχων 10, 11 και της επενδυτικής προτεραιότητας 8.v πλην των πράξεων ΤΠΕ.
  • Β4. Διαχείρισης Πράξεων του Θεματικού Στόχου 2, καθώς και των πράξεων ΤΠΕ των λοιπών θεματικών στόχων.
  • Γ. Οργάνωσης - Υποστήριξης.

 

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ  εδρεύει στην οδό: Λεωφόρος Μεσογείων 56, 11527, Αθήνα.

 


Στελέχωση ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στελεχώνεται με προσωπικό από το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 18 του Ν 3614/2007.

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ περιγράφονται αναλυτικά στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
44212/ΚΠΣ Γ'301/ΦΕΚ Β' 1623/29.12.2000 και 2974/666Δ/Φ.04/ ΦΕΚ Β' 564/1.4.2008

Πρόσκληση Στελέχωσης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Τηλεφωνικός Κατάλογος ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

 

Πιστοποίηση ISO 9001: 2015

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς της, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ προχώρησε από τον Ιούνιο 2003 στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο κι έχει πιστοποιηθεί κατά ΕΝ ISO 9001: 20015 και επαναπιστοποιείται ανά τριετία.

Οι διαδικασίες του συστήματος, ενημερώνονται συνεχώς και σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Επαναξιολόγηση του Πιστοποιητικού κατά EN ISO 9001:20015 που διαθέτει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, πραγματοποιείται ετησίως από την TUV HELLAS (RWTUV) SΑ.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΗΝ ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (ενταγμένα έργα) 

 

Απόφαση για τη δημιουργία νέου καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 

Ο κατάλογος είναι εμπλουτισμένος με πρόσθετες κατηγορίες προμηθευτών ειδικότερα στη κατηγορία Β5 που αφορά σε Αξιολογητές και Εμπειρογνώμονες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις κατηγορίες  Αξιολογητών Έργων Εξοικονόμησης  & Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , έργων ΤΠΤΠΕ, Τεχνικών Έργων – Υποδομών κ.α.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως τις 31-12-2023.


Δείτε εδώ τα αρχεία εγγραφής και επανεγγραφής, καθώς και το υλικό συμπλήρωσης των αιτήσεων στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

 

Προγενέστεροι Κατάλογοι συμβάσεων προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών:

 
Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19