Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Σηματοδότηση

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο της πληροφόρησης και επικοινωνίας, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο και συγκεκριμένα τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 (άρθρα 110, 115-117, Παράρτημα XII), τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 (Κεφάλαιο II) και τον Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020, οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαθρωτικά Ταμεία, θα πρέπει να κάνουν αναφορά στην χρηματοδότηση του έργου τους χρησιμοποιώντας τα σχετικά λογότυπα.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τα απαραίτητα λογότυπα και σχετικές οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων επικοινωνίας. Για την διευκόλυνση σας σχεδιάστηκε υπόδειγμα τοποθέτησης των λογοτύπων, υπό την μορφή πλαισίου. Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά υποδείγματα ανάλογα με το Ταμείο από το οποίο χρηματοδοτείται το κάθε έργο.

Αναφορικά με την υποχρέωση ανάρτησης αφίσας (ελάχιστου μεγέθους Α3)

Οι δικαιούχοι που υπόκεινται στην υποχρέωση ανάρτησης αφίσας σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο, έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν την απαραίτητη αφίσα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής παραγωγής αφισών η οποία είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση http://posters2014-2020.esfhellas.gr/

Στις περιπτώσεις των δράσεων «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» Α' και Β' Κύκλος και «Επιχειρούμε Έξω», οι δικαιούχοι θα χρησιμοποιούν τα αρχεία των αφισών της αντίστοιχης δράσης, που παρατίθενται στην παρακάτω ενότητα. Συνημμένα Αρχεία
Αφίσα για τους δικαιούχους της δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών»
Αφίσα για τους δικαιούχους της δράσης «Επιχειρούμε Eξω»
Αφίσα για τους δικαιούχους της δράσης Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β' Κύκλος)
Αφίσα για τους δικαιούχους της δράσης Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α' Κύκλος)
Οδηγίες Σηματοδότησης για τις Ιστοσελίδες των Δικαιούχων/ΕΦ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Ειδικοί Στόχοι ΕΠΑνΕΚ
Προδιαγραφές Σηματοδότησης Έργων ΕΠΑνΕΚ
Έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Λογότυπο Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ταυτότητα Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014- 2020)
Λογότυπο ΕΣΠΑ 2014-2020
Υποδείγματα τοποθέτησης λογοτύπων (πλαίσια)
Κανονισμός (ΕΕ) 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το Ταμείο Συνοχής
Εκτελεστικός Κανονισμός 821/2014 περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 1303/2013
Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠΑνΕΚ (Ιούνιος 2015)
Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020
Λογότυπα στα Αγγλικά


Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης