Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020, διαθέτει προϋπολογισμό 4,67 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,65 δις Κοινοτικής  Συνδρομής και 1,02 Εθνική Συμμετοχή).

Έχουν εκδοθεί (μέχρι τις 12/6/201767 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων/αιτήσεων για δημοσία έργα και ενισχύσεις συνολικού προϋπολογισμού  2,129 δισ. ευρώ (45,6% του συνολικού προϋπολογισμού). Από αυτές, οι 10 αφορούν σε προκηρύξεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι προσκλήσεις αντιστοιχούν στη σύσταση Ταμείων Χαρτοφυλακίου,  ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε έργα παραγωγικών υποδομών στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και ΤΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού  1,087 εκ €, εκ των οποίων 4 έργα στον τομέα της Ενέργειας, 8 έργα στους τομείς Πολιτισμού-Τουρισμού, 9 έργα ΤΠΕ ενώ σταδιακά εντάσσονται πράξεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στους τομείς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της απασχόλησης.

Στα ενταγμένα έργα περιλαμβάνεται και η σύσταση 3 Ταμείων Χαρτοφυλακίου συνολικού προϋπολογισμού 668 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2 Ταμεία (Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ με π/υ 400 εκ. ευρώ και Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με π/υ 200 εκ. ευρώ) αφορούν στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους ενώ το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ αφορά στη χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Συνολικά, έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής, μέσω της διαδικασίας της εξειδίκευσης, δράσεις ύψους 3,5 δισ. ευρώ, που αποτελούν το 75% του συνολικού προγράμματος, εκ των οποίων το  61% έχει ήδη προκηρυχθεί (2,129 δις ευρώ).

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ για το 2015- Απόφαση & Σύνοψη