Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Έχουν εκδοθεί μέχρι τις 27/11/2018 εκατόν έντεκα (116) προσκλήσεις υποβολής προτάσεων/αιτήσεων για υποδομές και ενισχύσεις  συνολικού προϋπολογισμού 4,182 δισ. ευρώ (82% του συνολικού προϋπολογισμού). Από αυτές, οι 18 αφορούν σε προκηρύξεις δράσεων ενίσχυσης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι 4 προσκλήσεις αντιστοιχούν στη σύσταση Ταμείων Χαρτοφυλακίου, οι 12 αφορούν σε παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην  ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε έργα παραγωγικών υποδομών στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, Έρευνας, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και ΤΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 3,472 δισ. ευρώ εκ των οποίων 11 έργα στον τομέα της Ενέργειας, 81 έργα στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ερευνητικές υποδομές), 100 έργα στους τομείς Πολιτισμού - Τουρισμού, 14 έργα ΤΠΕ ενώ σταδιακά εντάσσονται πράξεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στους τομείς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της απασχόλησης, καθώς και δράσεων κρατικών ενισχύσεων στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας (13.006 ενταγμένες επιχειρήσεις μέχρι στιγμής).

Στα ενταγμένα έργα περιλαμβάνεται και η σύσταση 4 Ταμείων Χαρτοφυλακίου συνολικού προϋπολογισμού 868 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη ΕΠΑΝΕΚ): το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ με         π/υ 400 εκ. ευρώ και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με π/υ 200 εκ. ευρώ που αφορούν στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, το Ταμείο Υποδομών με συνολικό π/υ 450 εκ. ευρώ (200 εκ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ) που αναμένεται να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στους τομείς ενεργειακής απόδοσης και αστικής ανάπτυξης και το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ αφορά στη χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Συνολικά, έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής, μέσω της διαδικασίας της εξειδίκευσης, δράσεις ύψους 6,67 δισ. ευρώ, που αποτελούν το 136%* του συνολικού προγράμματος, εκ των οποίων το 63% έχει ήδη προκηρυχθεί (4,182 δισ. Ευρώ).

*Σημείωση: Με την έγκριση της αναθεώρησης, ο π/υ του ΕΠΑνΕΚ αυξήθηκε σε 4,916 δις ευρώ και τα ποσοστά υπολογίζονται έναντι μεγαλύτερης βάσης.

Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης