Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Έχουν εκδοθεί μέχρι τις 22/1/2018 93 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων/αιτήσεων για υποδομές και ενισχύσεις  συνολικού προϋπολογισμού 3,28 δις ευρώ (67% του συνολικού προϋπολογισμού). Από αυτές, οι 13  αφορούν σε προκηρύξεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι 4 προσκλήσεις αντιστοιχούν στη σύσταση Ταμείων Χαρτοφυλακίου, οι 5 αφορούν σε παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην  ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε έργα παραγωγικών υποδομών στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, Έρευνας, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και ΤΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 1,8 δις ευρώ εκ των οποίων 5 έργα στον τομέα της Ενέργειας, 51 έργα στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ερευνητικές υποδομές), 10 έργα στους τομείς Πολιτισμού-Τουρισμού, 12 έργα ΤΠΕ ενώ σταδιακά εντάσσονται πράξεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στους τομείς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της απασχόλησης (5.527 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 271,57 εκ. ευρώ).

Στα ενταγμένα έργα περιλαμβάνεται και η σύσταση 4 Ταμείων Χαρτοφυλακίου συνολικού προϋπολογισμού 868 εκ. ευρώ (δημόσια δαπάνη ΕΠΑΝΕΚ): το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ με π/υ 400 εκ. ευρώ και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με π/υ 200 εκ. ευρώ που αφορούν στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, το ταμείο Υποδομών με συνολικό π/υ 400 εκ. ευρώ (200 εκ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ) που αναμένεται να χρηματοδοτήσει επενδύσεις στους τομείς ενεργειακής απόδοσης και αστικής ανάπτυξης και το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ αφορά στη χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Συνολικά, έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής, μέσω της διαδικασίας της εξειδίκευσης, δράσεις ύψους 5,1 δις ευρώ, που αποτελούν το 104%* του συνολικού προγράμματος, εκ των οποίων το 67% έχει ήδη προκηρυχθεί (3,28 δις ευρώ).

* Σημείωση: Με την έγκριση της αναθεώρησης, ο π/υ του ΕΠΑνΕΚ αυξήθηκε σε 4,916 δις ευρώ, για αυτό και αλλάζει το ποσοστό ενεργοποίησης από 109% σε 104%).

 

Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015