Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πορεία Υλοποίησης

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι την 04 Αυγούστου 2023 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης:

Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί 181 ενεργές Προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,97 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 144% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος (8,298 δισ. ευρώ μετά την ενσωμάτωση τον Δεκέμβριο πόρων του REACT-EU για το 2022)

Εντάξεις: Έχουν ενταχθεί αθροιστικά 37.670  έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,94 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 144% επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος.

Στο πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται η δυναμική του Προγράμματος σε επίπεδο τομέων: Επιχειρηματικότητα – Έρευνα και Τεχνολογία – Ενέργεια – Περιβάλλον – ΤΠΕ – Πολιτισμός, Τουρισμός – Κατάρτιση.

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προσκλήσεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Προσκλήσεων (Δ.Δ)

Εντάξεις (αριθμός)

Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης (Δ.Δ)

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

35

5.295.029.307

35.516

4.895.840.482

Δράσεις Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας (υποδομές)

6

31.337.210

7

32.912.875

Δράσεις Σύστασης Ταμείων Χαρτοφυλακίου

6

2.768.000.000

7

2.880.000.000

Δράσεις Σύνδεσης Έρευνας – Επιχειρηματικότητας

21

800.259.419

1.497

814.448.932

Δράσεις στον Τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας (υποδομές)

4

169.860.000

102

209.480.643

Δράσεις στον Τομέα Τεχνολογιών και Πληροφορικής (υποδομές)

21

662.026.008

36

572.270.862

Δράσεις στον Τομέα της Ενέργειας (υποδομές)

25

598.388.740

25

689.669.182

Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας

5

799.749.821

8

935.547.959

Δράσεις στον Τομέα του Πολιτισμού και Τουρισμού (υποδομές)

18

220.383.288

243

225.305.343

Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων

13

307.521.242

123

332.281.437

Δράσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα

5

74.850.000

51

53.179.146

Δράσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών και αποφοίτων

4

170.457.295

36

158.156.574

Τεχνική Βοήθεια

18

73.671.250

19

137.702.376

ΣΥΝΟΛΟ

181

11.971.533.581

37.670

11.936.795.812


Συνημμένα Αρχεία
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2022
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2021
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2020
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2019
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2018
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2017
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19