Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

Έχουν εκδοθεί μέχρι 6/12/2017 90 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων/αιτήσεων για υποδομές και ενισχύσεις  συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δις ευρώ (66% του συνολικού προϋπολογισμού). Από αυτές, οι 13  αφορούν σε προκηρύξεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι 4 προσκλήσεις αντιστοιχούν στη σύσταση Ταμείων Χαρτοφυλακίου5 αφορούν σε παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην  ενίσχυση της προσαρμοστικότητας εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε έργα παραγωγικών υποδομών στους τομείς Πολιτισμού και Τουρισμού, Έρευνας, Ενέργειας, Περιβάλλοντος και ΤΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 1,608 δις ευρώ εκ των οποίων 5 έργα στον τομέα της Ενέργειας51 έργα στον τομέα Έρευνας και Τεχνολογίας (ερευνητικές υποδομές), 10 έργα στους τομείς Πολιτισμού-Τουρισμού11 έργα ΤΠΕ ενώ σταδιακά εντάσσονται πράξεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων στους τομείς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της απασχόλησης (2.934 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 116,2 εκ. ευρώ).

Στα ενταγμένα έργα περιλαμβάνεται και η σύσταση 3 Ταμείων Χαρτοφυλακίου συνολικού προϋπολογισμού 668 εκ. ευρώ, εκ των οποίων 2 Ταμεία (Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ με π/υ 400 εκ. ευρώ και Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με π/υ 200 εκ. ευρώ) αφορούν στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, ενώ το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ αφορά στη χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Συνολικά, έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής, μέσω της διαδικασίας της εξειδίκευσης, δράσεις ύψους 5,1 δις ευρώ, που αποτελούν το 109% του συνολικού προγράμματος, εκ των οποίων το 61% έχει ήδη προκηρυχθεί (3,1 δις ευρώ).

Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2016
Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2015