Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Πορεία Υλοποίησης

«Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020, διαθέτει προϋπολογισμό 4,67 δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης (3,65 δις Κοινοτικής  Συνδρομής και 1,02 Εθνική Συμμετοχή).

Έχουν εκδοθεί (μέχρι Φεβρουάριο 2017) 59 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων/αιτήσεων για δημοσία έργα και ενισχύσεις για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 1,57 δισ. ευρώ (33% του συνολικού προϋπολογισμού), εκ των οποίων οι 8 αφορούν σε δράσεις κρατικών ενισχύσεων, οι 3 αντιστοιχούν στη σύσταση Ταμείων Χαρτοφυλακίου ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε έργα υποδομών πολιτισμού και τουρισμού, περιβάλλοντος, ΤΠΕ και τεχνικής βοήθειας.

Μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί  έργα προϋπολογισμού 1,05 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4 έργα στον τομέα της Ενέργειας, 8 έργα στους τομείς Πολιτισμού-Τουρισμού, 6 έργα ΤΠΕ  ενώ αναμένεται στο προσεχές διάστημα να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης προτάσεων στις 4 δράσεις κρατικών ενισχύσεων στους τομείς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της απασχόλησης από όπου θα προκύψουν εντάξεις επενδυτικών έργων συνολικού ύψους δημόσιας δαπάνης πάνω από 300 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, συστάθηκαν 3 Ταμεία Χαρτοφυλακίου συνολικού προϋπολογισμού 668 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 2 Ταμεία (Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ με π/υ 400 εκ. ευρώ και Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών με π/υ 200 εκ. ευρώ) αφορούν στην χρηματοδότηση επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους ενώ το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ αφορά στη χρηματοδότηση επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

 Συνολικά, έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι στιγμής, μέσω της διαδικασίας της εξειδίκευσης, δράσεις ύψους 3,34 δισ. ευρώ, που αποτελούν το 71% του συνολικού προγράμματος, εκ των οποίων το 47% έχει ήδη προκηρυχθεί (1,57 δις ευρώ) ενώ το υπόλοιπο θα δημοσιευτεί εντός του 2017.» 

Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του ΕΠΑΝΕΚ για το 2015- Απόφαση & Σύνοψη