Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ – Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2018 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση στην 4η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Δελτίο Συμμετοχής

Συνοπτική αναφορά προόδου του ΕΠΑνΕΚ

Πληροφόρηση και Επικοινωνία του ΕΠΑνΕΚ

Πίνακας Προγραμματισμού Ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ

Οδηγίες πρόσβασης

Πρακτικά 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης

Πρόοδος υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ - Δεκέμβριος 2018

Εξειδίκευση Εφαρμογής του ΕΠΑνΕΚ (4η έκδοση)

Τροποποίηση Σχεδίου Αξιολόγησης ΕΠΑνΕΚ

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19