Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – Αθήνα, 25 Ιουνίου 2015 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Ημερήσια Διάταξη της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης

Δελτίο Συμμετοχής

Επικοινωνιακή Στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ

Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΠΑνΕΚ

Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Κριτήρια για το ΕΠΑνΕΚ

ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19