Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – ΕΣΠΑ 2014 -2020

1. Πρόσκληση της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

2. Ημερήσια Διάταξη της 1ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

3. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης

4. Δελτίο Συμμετοχής

5. Επικοινωνιακή Στρατηγική του ΕΠΑνΕΚ

6. Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΠΑνΕΚ

7. Εξειδίκευση Εφαρμογής ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

8. Κριτήρια για το ΕΠΑνΕΚ

9. ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης