Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ B)

Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης

Έγγραφο Εξειδίκευσης 'Εκδοση 3

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Ερευνητικές Υποδομές 'Β Κύκλος

Κριτήρια Αξιολόγησης Ερευνητικές Υποδομές 'Β Κύκλος

Μεθοδολογία Superfast Broadband

Κριτήρια Superfast Broadband

Μεθοδολογία Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 01

Κριτήρια Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 01

Μεθοδολογία Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 02

Κριτήρια Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 02

ΕΥΚΕ FI Ex-ante presentation

ΓΓΕΤ Πρόοδος RIS Νοέμβριος 2017

ΕΥΣΣΑ 1η 'Εκθεση Προόδου ΕΣΠΑ

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19