Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΜΕΡΟΣ B)

Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης

Έγγραφο Εξειδίκευσης 'Εκδοση 3

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Ερευνητικές Υποδομές 'Β Κύκλος

Κριτήρια Αξιολόγησης Ερευνητικές Υποδομές 'Β Κύκλος

Μεθοδολογία Superfast Broadband

Κριτήρια Superfast Broadband

Μεθοδολογία Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 01

Κριτήρια Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 01

Μεθοδολογία Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 02

Κριτήρια Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 02

ΕΥΚΕ FI Ex-ante presentation

ΓΓΕΤ Πρόοδος RIS Νοέμβριος 2017

ΕΥΣΣΑ 1η 'Εκθεση Προόδου ΕΣΠΑ

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund