Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ: Φάκελος 3ης Συνεδρίασης της ΕΠ.ΠΑ. του ΕΠΑΝΕΚ – ΜΕΡΟΣ B’

Σχέδιο Ημερήσιας Διάταξης

Έγγραφο Εξειδίκευσης 'Εκδοση 3

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Ερευνητικές Υποδομές 'Β Κύκλος

Κριτήρια Αξιολόγησης Ερευνητικές Υποδομές 'Β Κύκλος

Μεθοδολογία Superfast Broadband

Κριτήρια Superfast Broadband

Μεθοδολογία Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 01

Κριτήρια Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 01

Μεθοδολογία Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 02

Κριτήρια Αξιολόγησης 02 10iv 2.3 02

ΕΥΚΕ FI Ex-ante presentation

ΓΓΕΤ Πρόοδος RIS Νοέμβριος 2017

ΕΥΣΣΑ 1η 'Εκθεση Προόδου ΕΣΠΑ

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης