Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Επιτροπή Παρακολούθησης  του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» συγκροτείται με Πρόεδρο τον Ειδικό Γραμματέα  Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ  του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ως μέλη με δικαίωμα ψήφου συμμετέχουν:

Α) Εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ

Β) Εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών υπουργείων με αρμοδιότητα στους τομείς παρέμβασης του ΕΠ, καθώς και εκπρόσωποι της ΜΟΔ Α.Ε.

Γ) Εκπρόσωποι ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ

Δ) Εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Ε)Εκπρόσωποι των ενδιάμεσων φορέων που διαχειρίζονται τμήματα του Προγράμματος

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», συμμετέχουν και μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή  και την πρόοδο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», σύμφωνα με τα άρθρα 47, 48, 49 και 110 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, καθώς και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.

Ειδικότερα η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει:

 1. τα δημοσιονομικά στοιχεία, τους κοινούς και ειδικούς δείκτες του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών στις τιμές των δεικτών αποτελεσμάτων, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα/στοιχείο σχετικό με την εφαρμογή του Προγράμματος και την πρόοδο ως προς την επίτευξη των ποσοτικά προσδιορισμένων στόχων και των ορόσημων που ορίζονται στο πλαίσιο επιδόσεων και, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα ποιοτικών αναλύσεων
 2. όλα τα λοιπά ζητήματα που επηρεάζουν την επίδοση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 3. την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων
 4. την υλοποίηση της στρατηγικής επικοινωνίας
 5. την υλοποίηση των μεγάλων έργων
 6. την υλοποίηση τυχόν κοινών σχεδίων δράσης
 7. τις δράσεις για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και των ίσων ευκαιριών, για την καταπολέμηση των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρίες
 8. τις δράσεις για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
 9. την πρόοδο των δράσεων που αφορούν στην τήρηση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων που σχετίζονται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, εφόσον αυτές δεν είχαν εκπληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής του.
 10. την εφαρμογή των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής, συμπεριλαμβανομένων των εκ των προτέρων αξιολογήσεων, των εγγράφων στρατηγικής, της μεθοδολογίας για τις δαπάνες / αμοιβές διαχείρισης και τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές των δαπανών αυτών
 11. τις ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ή τμήμα αυτών που αφορούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης εξετάζει και εγκρίνει:

 1. την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε αναθεώρησή της
 2. τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων
 3. τις ετήσιες και τις τελικές εκθέσεις υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
 4. το σχέδιο αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε τροποποίησή του
 5. τη στρατηγική επικοινωνίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος και κάθε τροποποίησή της
 6. κάθε πρόταση της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ για την τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πριν την υποβολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η λειτουργία της Επιτροπής Παρακολούθησης ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, τον οποίο η ίδια εγκρίνει κατά την πρώτη συνεδρίασή της.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης επιδιώκεται να λαμβάνονται με τη συναίνεση όλων των μελών που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατόν, για τη λήψη απόφασης απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της με δικαίωμα ψήφου.

Για επείγοντα θέματα ή για θέματα για τα οποία υπάρχει εξουσιοδότηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης, ο Πρόεδρος πραγματοποιεί γραπτή διαδικασία, η οποία πραγματοποιείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στον ηλεκτρονικό  χώρο εργασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ, που έχει ειδικά διαμορφωθεί στην επιχειρησιακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ για τις δομές των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Για τη λήψη απόφασης και σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών με δικαίωμα ψήφου, ενώ η παράλειψη έκφρασης άποψης θεωρείται ως αποδοχή.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ 

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19