Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ - Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016 - ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Δελτίο Συμμετοχής

Οδηγίες Πρόσβασης στον Πολυχώρο Πολιτισμού "ΑΘΗΝΑΪΣ"

Ημερήσια Διάταξη της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Πορεία Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ

Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ - Επιτελική Σύνοψη

Υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία και προγραμματισμός ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το επόμενο έτος

Πρόοδος κάλυψης των Αιρεσιμοτήτων

Εφαρμογή επιλογών απλοποιημένου κόστους από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Πρακτικά της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (προς έγκριση)

Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ - προς έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης

Η καταπολέμηση της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα

2η Έκδοση του Εγγράφου Εξειδίκευσης (προς έγκριση)

Μεθοδολογία & Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (προς έγκριση)

Ενημέρωση για την εκ των προτέρων αξιολόγηση του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Επικαιροποίηση εγγράφου: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΑΚ ΣΤΟ ΕΠΑΝΕΚ

Επικαιροποίηση εγγράφου: Πίνακας Δράσεων με εφαρμογή επιλογών απλοποιημένου κόστους

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Πρόσκληση για την Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β' Κύκλος) | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης infoepan@mou.gr

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης 801 11 36300

Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Facebook Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Linked In Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο Twitter Το ΕΠΑΝ ΙΙ στο YouTube

Escrow account | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

ΕΣΠΑ 2014-2020 | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Οδηγός Εργαλεία ΕΣΠΑ

Καλές Πρακτικές Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία νέου καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Europe In My Region Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανάπτυξη

ΕΦΕΠΑΕ

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης