Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση στη 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ – Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2016 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Δελτίο Συμμετοχής

Οδηγίες Πρόσβασης στον Πολυχώρο Πολιτισμού "ΑΘΗΝΑΪΣ"

Ημερήσια Διάταξη της 2ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Πορεία Υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ

Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ - Επιτελική Σύνοψη

Υλοποίηση της Στρατηγικής για την Πληροφόρηση και Επικοινωνία και προγραμματισμός ενεργειών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για το επόμενο έτος

Πρόοδος κάλυψης των Αιρεσιμοτήτων

Εφαρμογή επιλογών απλοποιημένου κόστους από την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ

Πρακτικά της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης (προς έγκριση)

Σχέδιο Αξιολόγησης του ΕΠΑνΕΚ - προς έγκριση από Επιτροπή Παρακολούθησης

Η καταπολέμηση της απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα έργα

2η Έκδοση του Εγγράφου Εξειδίκευσης (προς έγκριση)

Μεθοδολογία & Κριτήρια Επιλογής Πράξεων (προς έγκριση)

Ενημέρωση για την εκ των προτέρων αξιολόγηση του Μέσου Χρηματοοικονομικής Τεχνικής «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

Επικαιροποίηση εγγράφου: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΑΚ ΣΤΟ ΕΠΑΝΕΚ

Επικαιροποίηση εγγράφου: Πίνακας Δράσεων με εφαρμογή επιλογών απλοποιημένου κόστους

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19