Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

3η τροποποίηση της με αρ.πρωτ.1615/232 Α1/18.03.2015 (Β΄768) ΚΥΑ Συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως αντικαταστάθηκε από τη με αρ. πρωτ. 1150/202 Α1/ 08.03.2016 (Β΄833) ΚΥΑ και όπως η τελευταία τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ. 4449/1410 Α1/19.07.2018 (Β΄3456) ΚΥΑ

Συγκρότηση Επ.Πα. ΕΠΑΝΕΚ

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19