Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
Σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

ΚΥΑ 4449/1410 Α1/19.07.2018 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ.1150/202 Α1/ 08.03.2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 833): «Αντικατάσταση της με αρ.πρωτ. 1615/232 Α1/ 18.03.2015 ΚΥΑ "Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία' του ΕΣΠΑ 2014-2020"»

Πίνακας Μελών Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ

Print out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund