Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους δράσεων [19/7/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 19/7/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/09/2017
Απόφαση Ένταξης: 7/11/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ 

Προϋπολογισμός: 1.000.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 068

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Το περιεχόμενο της πρόσκλησης αφορά την εκπόνηση του σχεδίου αξιολόγησης του ΕΠ και των αξιολογήσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΕ)1303/2013, καθώς και επιμέρους αξιολογήσεις δράσεων και παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια του ΕΠ και εκ των υστέρων αξιολογήσεις.

Πληροφορίες: Γεωργία Σούμπαση, Τηλ.: 2131503650, Email: gsoumpasi@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
7/8/2018 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους δράσεων» [Νέο αρχείο]
7/11/2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αξιολόγηση ΕΠΑνΕΚ και επιμέρους δράσεων»
31/8/2017 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
19/7/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
19/7/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό βήμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ψηφιακό 'Aλμα | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση των ΜΜΕ με εξωστρεφή προσανατολισμό | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης