Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) Χανίων ΙΙ και Διπλή Καλωδιακή Γραμμή (Κ.Γ.) 150 kV Κ/Δ Χανίων ΙΙ – Υποσταθμού (Υ/Σ) Χανίων [12/7/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 12/7/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/10/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 062 

Προϋπολογισμός: 10.274.245 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Τα Κέντρα Διανομής (Κ/Δ) αποτελούν υποσταθμούς υποβιβασμού της τάσης με αμιγώς υπόγειο εισερχόμενο και εξερχόμενο δίκτυο. Συγκεκριμένα, παραλαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο Υψηλής Τάσης (150 kV) μέσω καλωδιακών γραμμών 150 kV μετασχηματίζοντας τη σε χαμηλότερο επίπεδο Μέσης Τάσης (20 kV), ώστε να διανεμηθεί στη συνέχεια προς τους τελικούς καταναλωτές μέσω του δικτύου διανομής της ευρύτερης περιοχής εξυπηρέτησης του Κ/Δ.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελείται από:

A) Νέο κέντρο διανομής (Κ/Δ) 150/20 kV κλειστού τύπου G.I.S Χανίων ΙΙ. (Μελέτη, προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία του Κ/Δ).

B) Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150kV Μόνωσης XLPE και καλωδίου ΠΙΛΟΤ για τη διπλή διασυνδετική γραμμή Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ – Κ/Δ ΧΑΝΙΑ ΙΙ.

Το συγκεκριμένο έργο κρίνεται απολύτως αναγκαίο για τη μακροπρόθεσμη στήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της ευρύτερης περιοχής όπου εγκαθίστανται, τροφοδοτώντας σημαντικές και καίριες υποδομές (Δημόσια κτίρια, Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κ.α.), ενώ συμβάλλουν επίσης στην επιπλέον ανάπτυξη των ΑΠΕ. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές εξυπηρετούν και τις ανάγκες διασύνδεσης μεταξύ των υποσταθμών του συστήματος μεταφοράς, που γίνεται για λόγους αξιοπιστίας και ποιότητας τροφοδότησης, όπως και μείωσης των απωλειών και βελτίωσης της ευστάθειας του όλου συστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού που αποτελεί στόχο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Πληροφορίες: Κυριάκος Καψάλης, Τηλ.: 213-1503740, Email: kkapsalis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
1/8/2018 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ και ΔΙΠΛΗ Κ.Γ. 150 kV Κ/Δ ΧΑΝΙΩΝ ΙΙ – Υ/Σ ΧΑΝΙΩΝ»
12/7/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
12/7/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19