Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Εγκατάσταση μηχανισμού παρακολούθησης (monitoring mechanism) της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής RIS3 - Συλλογή & επεξεργασία δεικτών [18/5/2017]


Ημερομηνία Έκδοσης: 18/05/2017
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/5/2017
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/06/2017
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 059

Προϋπολογισμός: 4.425.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ και στο ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ/Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 αποσκοπεί στην αποτύπωση της μεταβολής των τιμών των δεικτών ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί σε κάθε στρατηγική RIS3, μέσω πλέγματος δεικτών αποτελέσματος και εκροών. Η παρακολούθηση των στρατηγικών RIS3 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων, την εκτίμηση της ορθότητας και της καταλληλότητας του μείγματος πολιτικής, στην εκτίμηση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας, καθώς και των επιπτώσεων.

Ο μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης των στρατηγικών RIS3 βασίζεται σε υφιστάμενους μηχανισμούς και υπηρεσίες. Ειδικότερα:

• Η Έκθεση Παρακολούθησης της εθνικής RIS3 εκπονείται βάσει υποδείγματος από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με τη συνδρομή των εμπλεκόμενων φορέων στην υλοποίησή της και αποστέλλεται στην Εθνική Αρχή Συντονισμού.

• Η Έκθεση Αξιολόγησης της εθνικής στρατηγικής RIS3 θα διενεργηθεί από εξωτερικό αξιολογητή με ευθύνη της ΓΓΕΤ και τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν στο Συμβούλιο Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και στο Δίκτυο RIS3 και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑΝΕΚ.

Η βάση του συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης της στρατηγικής RIS3 είναι η λογική της παρέμβασης και περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:

I. α) Μεθοδολογία παρακολούθησης με πλέγμα δεικτών, εκροής και αποτελέσματος, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη και το Innovation Union Scoreboard.

β) Μεθοδολογία αξιολόγησης η οποία ελέγχει την ορθότητα ή μη των στρατηγικών επιλογών, του σχεδιασμού και του αντίστοιχου μείγματος πολιτικής, εκτίμηση αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και επιπτώσεων.

II. Μηχανισμό που περιλαμβάνει τους φορείς που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των RIS3 (ΓΓΕΤ, ΕΙΕ / ΕΚΤ, ΕΛΣΤΑΤ, ΟΒΙ)

III. Χρονοδιάγραμμα κατάρτισης των εκθέσεων παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Η κατάρτιση των εκθέσεων παρακολούθησης θα γίνεται ετησίως 2017-2023 και θα αναφέρεται στην υλοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους σωρευτικά.

Πληροφορίες: Ελένη Παπαδοπούλου, Τηλ.: 213-1503669, Email: hpapadopoulou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
29/1/2020 Τροποποίηση των ενταγμένων Πράξεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω της ΣΑ Ε1451 στο ΕΠΑνΕΚ
28/11/2017 Απόφαση Ενταξης της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING MECHANISM) ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3- ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ»
18/5/2017 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
18/5/2017 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης