Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Λειτουργία Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ [12/10/2015]


Ημερομηνία Έκδοσης:12/10/2015
Πρώτη ημέρα υποβολής:12/10/2015
Τελευταία ημέρα υποβολής: 20/11/2015
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 001

Προϋπολογισμός: 60.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία».

Στόχος της δράσης είναι η αποτελεσματική, χρηστή και διαφανής διαχείριση έργων κρατικών ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που εκτελούνται από επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ, μέσω μιας κεντρικά διοικούμενης πανελλαδικής δομής Ενδιάμεσου Φορέα.

Ο ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων, θα επιτελέσει συγκεκριμένα καθήκοντα διαχείρισης έργων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝΕΚ, υπό την εποπτεία και ευθύνη της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και στη βάση προκηρύξεων κρατικών ενισχύσεων που θα εκδίδονται με βάση το άρθρο 47 του ν. 4314/2014 και σύμφωνα με τις αποφάσεις εκχώρησης σε αυτόν, αρμοδιοτήτων Διαχειριστικής Αρχής.

Η δράση περιλαμβάνει:

  • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΦΔ κρατικών ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ, 
  • Κάλυψη λειτουργικών δαπανών ΕΦΕΠΑΕ για το κλείσιμο των έργων Κρατικών ενισχύσεων της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις στο ΟΠΣ. – ΕΣΠΑ 2014-2020.

Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ:

  • αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για συμπλήρωση δελτίων και
  • αφετέρου ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης

Οδηγίες για έκδοση κωδικού χρήστη στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική δ/νση logon.mnec.gr.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» στη διεύθυνση Μεσογείων 56, Αθήνα 11527, έως και την 20/11/2015.

Προτάσεις οι οποίες θα υποβάλλονται στο ΟΠΣ – ΕΣΠΑ εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν θα γίνονται δεκτές.

Πληροφορίες: Μάιρη Μιχαλοπούλου, Τηλ.: 213-1503723, e-mail: mmichalopoulou@mou.gr Γιάννης Σουλιώτης, Τηλ.: 213-1503687, e-mail: jsouliotis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
12/7/2022 5η τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ»
28/7/2021 4η τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ»
22/11/2019 3η τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ»
28/6/2018 2η τροποποίηση της Πράξης «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ»
2/8/2017 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑνΕΚ»
14/1/2016 Τροποποίηση της απόφασης Ένταξης της Πράξης «Λειτουργικές δαπάνες ΕΦΕΠΑΕ για ολοκλήρωση διαδικασιών κλεισίματος έργων Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝ ΙΙ και ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2007-2013)»
8/12/2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης: «Λειτουργικές δαπάνες ΕΦΕΠΑΕ για ολοκλήρωση διαδικασιών κλεισίματος έργων Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝ ΙΙ και ΠΕΠ (ΕΣΠΑ 2007-2013)»
4/12/2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Λειτουργία ΕΦΔ Κρατικών Ενισχύσεων ΕΠΑΝΕΚ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» (2014- 2020)
12/10/2015 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
12/10/2015 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19