Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Gloud της ΓΓΠΣ [15/12/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 15/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: -
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 048

Προϋπολογισμός: 17.386.783,78 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΤΠ ΑΕ & ΚΟΜΒΟΣ G-CLOUD ΤΗΣ ΓΓΠΣ» αποτελεί δράση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με κύριο στόχο την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ΤΠΕ της Δημόσιας Διοίκησης και την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας, τόσο όσον αφορά στα κόστη της προμήθειας υλικού ΤΠΕ, όσο και στα κόστη λειτουργίας.
Η Πράξη περιλαμβάνει:
- την προμήθεια και θέση σε λειτουργία υποδομής φιλοξενίας κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων έργων φορέων του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (υπηρεσίες co-location)
- την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πλήρους υποδομής φιλοξενίας υπολογιστικών διατάξεων που θα επιτρέψει την προσφορά υποδομών ΤΠΕ ως υπηρεσία (infrastructure as a service - IaaS) για την ΚτΠ ΑΕ και τη ΓΓΠΣ προς τους φορείς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Η υλοποίηση της Πράξης χωρίζεται για λόγους βέλτιστης διαχείρισης και παρακολούθησης σε 3 Υποέργα:
Υποέργο 1: «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας (cloud datacenter facilities) και συστημάτων (co-location datacenter facilities)»
Υποέργο 2: Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία προηγμένου εξοπλισμού υπολογιστικής, δικτυακής και αποθηκευτικής ισχύος (cloud computing capacity) & Προμήθεια, εγκατάσταση παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία λογισμικού υποδομής (infrastructure management software) και Πιστοποίηση κόμβου κατά ISO για την ΚτΠ ΑΕ και την ΓΓΠΣ
Υποέργο 3: Υπηρεσίες πιστοποίησης υποδομών και συντονισμού ευαισθητοποίησης προηγμένου υπολογιστικού κέντρου cloud με ίδια μέσα.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ της Β' Φάσης της Πράξης, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:
Υποέργο 1:
Ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών στους χώρους υλοποίησης, καθώς και της προμήθειας και εγκατάστασης του συνόλου του εξοπλισμού.
Δοκιμές Αποδοχής καλής λειτουργίας.
Πιλοτική Λειτουργία και εγχειρίδια.
Υποέργο 2:
Ολοκλήρωση της προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης σε πλήρη λειτουργία δικτυακού, αποθηκευτικού και υπολογιστικού εξοπλισμού.
Υλοποίηση λογισμικού υποδομής και εφαρμογών και θέση σε λειτουργία ψηφιακών υπηρεσιών (full back-office capabilities και front-desk services).
Εκπαίδευση Κεντρικών Διαχειριστών Μονάδας Παραγωγικής Λειτουργίας.
Δοκιμαστική, Πιλοτική Λειτουργία.
Υποστήριξη στην πιστοποίηση Μονάδας Λειτουργίας Κέντρου δεδομένων.
Υποέργο 3:
Το σύνολο των ενεργειών επικοινωνίας και δημοσιότητας για όλη τη χώρα, καθώς και πιστοποίησης προδιαγραφών υποδομών datacenter facilities κατά TIA942/Uptime.

Πληροφορίες: Κατερίνα Προεστάκη, 213 1503743, email: kproestaki@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
16/1/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»
13/5/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση των λειτουργιών του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος»
6/2/2018 Απόφαση 2ης Τροποποίησης της Πράξης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ - Β ΦΑΣΗ»
23/3/2017 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Κεντρικές Υπολογιστικές Υποδομές ΚτΠ ΑΕ & Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ - Β ΦΑΣΗ»
28/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης
15/12/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
15/12/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19