Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» [11/5/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 11/5/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/5/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 
9/6/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», προκειμένου να συμπληρώσει τη στελέχωσή της, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267), ως ισχύει.

Για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ. 1α του άρθρου 18 του ν. 3614/2007 (Α 267),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στο άρθρο 59 του ν. 4314/2014 (Α΄265).

Τρόποι Υποβολής

  • Έντυπα, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ Μεσογείων 56, 1ος όροφος Αθήνα, ΤΚ 11527, με την επισήμανση «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ»
  • Με επιστολή ή ταχυμεταφορά στην ως άνω διεύθυνση
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: akarapetsa@mou.gr και gmakraki@mou.gr

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία αποστολής τους.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ: 2131503772, 2131503764 και ώρες 09.00 έως 17:00Συνημμένα Αρχεία
11/5/2016 Πρόσκληση Στελέχωσης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
11/5/2016 Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
11/5/2016 Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα (Μέρος Α)
11/5/2016 Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα (Μέρος Β)
11/5/2016 ΥΑ Καθορισμού Προσόντων για την στελέχωση της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
11/5/2016 ΥΑ 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6/2015 (Β΄1248) σύστασης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19