Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας [5/12/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 05/12/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 05/12/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/12/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 044

Προϋπολογισμός: 3.690.363,60 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον φορέα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»

Η πρόταση εντάσσεται στην εγκεκριμένη στο ΕΠΑΝΕΚ δράση:"Γεφύρωση Ψηφιακού Χάσματος & Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών Νέας Γενιάς (NGA)".

Η Δράση αφορά στη Β' Φάση του Μεγάλου Έργου " Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών"(RURAL), που αποτελεί έργο phasing από την ΠΠ 2007-2013 και είναι μία Σύμπραξη μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα της μορφής ΒΟΤ (Build, Operate, Transfer) για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών χοντρικής στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους με την αξιοποίηση της υποδομής (δίκτυο) που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του Έργου.

Το Έργο εστιάζει σε λευκές αγροτικές περιοχές της ελληνικής επικράτειας, σε γεωγραφικά οριοθετημένες δηλαδή περιοχές παρέμβασης οι οποίες καλύπτουν αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Αποτελούν κυρίως ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνέχεια του πλαισίου εφαρμογής των ΟΠΑΑΧ της Γ προγραμματικής περιόδου(«αγροτικές» περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος Έργου).
  • Αποτελούν περιοχές στις οποίες δεν παρέχεται ευρυζωνική πρόσβαση και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν σχέδια από ιδιώτες επενδυτές να αναπτύξουν κατάλληλη υποδομή για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών στο εγγύς μέλλον(«λευκές» περιοχές στο πλαίσιο του παρόντος Έργου). Το αντικείμενο του έργου αφορά σε κατασκευή ευρυζωνικών υποδομών που θα αναπτυχθούν και θα διασυνδέουν τελικούς χρήστες σε λευκές περιοχές (οικισμούς του πεδίου εφαρμογής του έργου) με προκαθορισμένα περιφερειακά σημεία συγκέντρωσης, σε πόλεις όπου έχουν συνήθως παρουσία δύο η περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ISPs). Για τις ανάγκες του έργου, τα περιφερειακά σημεία διασύνδεσης θα αποκαλούνται και RIX (Rural Internet Exchange).

Επομένως, το συνολικό δίκτυο θα περιλαμβάνει:

  • Δίκτυα τοπικής πρόσβασης (access), αποκλειστικά στις οριζόμενες ως λευκές περιοχές όπου δεν υπάρχει αντίστοιχη υφιστάμενη υποδομή.
  • Δίκτυα οπισθόζευξης (backhauling) ή αλλιώς «συνάθροισης και πολυπλεξίας», που θα συνδέουν τα δίκτυα τοπικής πρόσβασης των λευκών περιοχών με τα περιφερειακά σημεία διασύνδεσης – RIX, διασχίζοντας λευκές ή / και άλλες περιοχές.
  • Συγκεκριμένα σημεία «τερματισμού» των δικτύων οπισθόζευξης και συγκέντρωσης της σχετικής δικτυακής κίνησης (RIX).

Το δίκτυο που θα αναπτυχθεί θα περιλαμβάνει τις παθητικές υποδομές καθώς και όλο τον απαιτούμενο ενεργό εξοπλισμό για την παροχή των προβλεπόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεδομένης της γεωγραφικής διασποράς των λευκών περιοχών και της πρόβλεψης ύπαρξης πολλαπλών RIX, κάθε γεωγραφική ενότητα (ζώνη) θα περιλαμβάνει ένα αριθμό ανεξάρτητων δικτυακών νησίδων (ή υποδικτύων). Κάθε νησίδα αποτελείται από τα αντίστοιχα δίκτυα πρόσβασης και οπισθόζευξης, καθώς και από το συγκεκριμένο RIX στο οποίο καταλήγει.

Επίσης, περιλαμβάνει ένα σύνολο από κόμβους που διασυνδέουν διαδοχικά λογικά επίπεδα του δικτύου.
Το παρόν έργο αφορά στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
Σχετικά με τους στόχους του ΕΠΑνΕΚ, το έργο συμβάλλει στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών κέντρων και της ελληνικής περιφέρειας και στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς με βάση και τις επιταγές της ψηφιακής ατξέντας της Ευρώπης για το 2020. Αποτελεί μέρος του Μεγάλου Έργου το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)της ΠΠ 2007-2013 και (λόγω phasing) της ΠΠ 2014-2020.

Πληροφορίες: Γεώργιος Μαργαρίτης, 2131503668, e-mail: gmargaritis@mou.gr, Παναγιώτης Τσαλτάκης, 2131503741, e-mail: ptsaltakis@mou.gr, Κατερίνα Προεστάκη, 2131503743, e-mail: kproestaki@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
22/12/2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης « Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας και Υπηρεσίες Εκμετάλλευσης-Αξιοποίησης των Υποδομών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
5/12/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
5/12/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19