Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας [29/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/10/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 039

Προϋπολογισμός: 76.359.865,69 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες Δικαιούχων (ή εναλλακτικά στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους): Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά", Ακαδημία Αθηνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος", Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ", Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Πάτρας για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται προς τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, οι προτάσεις των οποίων έχουν περιληφθεί στον κατάλογο υποδομών έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ο οποίος εγκρίθηκε με την με Α.Π. 127502/01.08.2016 2η Ορθή Επανάληψη της Απόφασης του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μετά από αξιολόγηση ως προς την συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των υποδομών του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι παραπάνω φορείς να υποβάλουν επικαιροποιημένη αναλυτική πρόταση για την προπαρασκευαστική φάση ανάπτυξης της υποδομής η οποία θα περιλαμβάνει την εκτέλεση ερευνητικού έργου, βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, δραστηριότητες δικτύωσης και ενίσχυσης της πρόσβασης. 

Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας μέσα από την ενίσχυση σημαντικών υποδομών ΕΤΑΚ, τη διασύνδεσή τους με τον ιδιωτικό τομέα, την εξυπηρέτηση κοινωνικών προκλήσεων καθώς και τη δικτύωσή τους με αντίστοιχες υποδομές στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο.

Πληροφορίες: Ευαγγελία Βαβάση, Τηλ.: 213-1503673, Email: evavasi@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
12/6/2024 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Ενεργειακός Διάδρομος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
18/12/2023 Έκτη (6η) τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών (ΕΥΙΕ-CALIBRA)»
2/8/2023 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες»
30/5/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα»
23/3/2023 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών (ΕΥΙΕ-CALIBRA)»
16/12/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών (ΕΥΙΕ-CALIBRA)»
19/10/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Υλοποίηση της Ερευνητικής Υποδομής με τίτλο "Centre of Excellence for Future Vehicle Environmental Performance" - FuVEP»
22/7/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα»
20/7/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών (ΕΥΙΕ-CALIBRA)»
1/7/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενεργειακός Διάδρομος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
6/6/2022 Τροποποίηση της Πράξης «H Eλληνική Eρευνητική Yποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMED-GR)»
17/3/2022 Ένατη (9η) τροποποίηση της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής»
10/2/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Υλοποίηση της Ερευνητικής Υποδομής με τίτλο "Centre of Excellence for Future Vehicle Environmental Performance" - FuVEP»
29/12/2021 Τέταρτη 4η τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων»
6/12/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ενεργειακός Διάδρομος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
26/11/2021 Όγδοη (8η) τροποποίηση της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής»
14/10/2021 Τροποποίηση της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες»
11/10/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών (ΕΥΙΕ-CALIBRA)»
14/9/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «H Eλληνική Eρευνητική Yποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMED-GR)»
3/6/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «The National Research Infrastructures on Integrated Structural Biology, Drug Screening Efforts and Drug Target Functional Characterization - INSPIRED»
3/6/2021 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής»
3/6/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα»
18/5/2021 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος (OPENSCREEN-GR)»
18/5/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «INVALOR: Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων»
18/5/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Synthetic Biology: From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE)»
11/5/2021 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr»
20/4/2021 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής»
5/4/2021 Υλοποίηση της Ερευνητικής Υποδομής με τίτλο «Centre of Excellence for Future Vehicle Environmental Performance» - FuVEP
1/3/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)»
26/1/2021 Απόφαση τροποποίησης των ενταγμένων πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ 5002670, 5002691, 5002697, 5002799 και 5029538 για την αντικατάσταση του δείκτη Τ4225 από τον ομογενοποιημένο So033
12/11/2020 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες»
9/9/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής»
28/8/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων»
26/8/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «HELPOS - Ελληνικό Σύστημα Παρατήρησης Λιθόσφαιρας»
20/8/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
13/7/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP»
25/5/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION - INSPIRED»
25/2/2020 Τροποποίηση των ενταγμένων Πράξεων με Κωδ. ΟΠΣ 5002135, 5002495, 5002636, 5021516, 5028091 και 5028275 στο ΕΠΑνΕΚ ως προς την αντικατάσταση των Δεικτών Τ4225 και 06002 από το δείκτη SO033
13/2/2020 3η τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS)»
30/12/2019 1η τροποποίηση της Πράξης «Ενεργειακός Διάδρομος ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
30/12/2019 Τροποποίηση της Πράξης «Ερευνητική Συνέργεια για την Αντιμετώπιση των Μεγάλων Προκλήσεων του Πλέγματος (NEXUS): Ενέργεια-Περιβάλλον-Αγροτική Παραγωγή (Τροφή, Νερό, Υλικά) (NEXUS)»
20/12/2019 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος / ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ»
3/12/2019 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr»
17/9/2019 2η Τροποποίηση της Πράξης «Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Aπεικόνιση και Παρακολούθηση Θεμελιωδών Διεργασιών στη Βιολογία και την Ιατρική (BIOIMAGING-GR)»
10/9/2019 Τροποποίηση της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE”-FuVEP»
20/6/2019 Τροποποίηση της Πράξης «H Eλληνική Eρευνητική Yποδομή για την Εξατομικευμένη Ιατρική (pMED-GR)»
20/6/2019 Τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)»
15/5/2019 2η τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Ελληνικό Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης, Πρόγνωσης και Τεχνολογίας των Θαλασσών και των Επιφανειακών Υδάτων (HIMIOFoTS)»
6/5/2019 Ορθή Επανάληψη της πρώτης (1ης) τροποποίησης της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής»
7/3/2019 Τροποποίηση της Πράξης «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "CENTRE OF EXCELLENCE FOR FUTURE VEHICLE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE"-FuVEP»
7/3/2019 Τροποποίηση της Πράξης «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION - INSPIRED»
7/3/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής»
7/3/2019 Τροποποίηση της Πράξης «H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες»
7/3/2019 Τροποποίηση της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα»
1/3/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία»
1/3/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση του φυτικού πλούτου (PlantUp)»
16/1/2019 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Ερευνητική υποδομή ανοικτής πρόσβασης για στοχευόμενες τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος (OPENSCREEN-GR)»
28/12/2018 Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο για τη μελέτη και την αειφόρο εκμετάλλευση θαλάσσιων βιολογικών πόρων»
23/7/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
20/7/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
27/6/2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION - INSPIRED»
30/5/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξης «InfrafrontierGR/Phenotypos: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για την Μοριακή και Συμπεριφορική Φαινοτυπική ανάλυση βιολογικών οργανισμών μοντέλων για τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες του ανθρώπου»
16/5/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ενταξης Πράξεων
16/5/2018 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr»
20/4/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr»
30/3/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων
26/3/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «HELIX: Εθνικές Ψηφιακές υποδομές για την Έρευνα»
26/3/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Ερευνητική Υποδομή Ιοντικών Επιταχυντών (ΕΥΙΕ)»
22/3/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Απόφασης Ενταξης της Πράξης «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος / ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους ΦΙΛΙΑ»
10/11/2017 Απόφαση απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «THE NATIONAL RESEARCH INFRASTRUCTURES ON INTEGRATED STRUCTURAL BIOLOGY, DRUG SCREENING EFFORTS AND DRUG TARGET FUNCTIONAL CHARACTERIZATION – INSPIRED»
1/11/2017 Αποφάσεις Ένταξης
31/10/2017 Απόφαση Ενταξη της Πράξης «Συνέργεια ELI - LASERLAB Europe, HiPER & IPERION-CH.gr»
8/5/2017 Συγκρότηση μιας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
22/2/2017 ΦΕΚ και Απόφαση Αντικατάστασης Μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση
4/11/2016 ΦΕΚ και Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης
24/10/2016 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για την Πρόσκληση
18/10/2016 Απόφαση Τροποποίησης της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
23/8/2016 Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
29/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
29/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19