Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων [29/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 31.860.000 ευρώ

Κωδικός Πρόσκλησης: 031

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) εποπτευόμενα απο την ΓΓΕΤ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των στρατηγικών επιλογών των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που προάγουν την αναπτυξιακή πορεία, την Αριστεία και την ποιότητα προσφερομένων προϊόντων και των υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020 .

Η δραστηριοποίηση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων σε κρίσιμους τομείς εθνικών αλλά και περιφερειακών προτεραιοτήτων, στους οποίους έχει αναπτυχθεί επιστημονική αριστεία, καθώς και η ενίσχυση νέων κατευθύνσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν τα Ινστιτούτα σε αναπτυξιακή κατεύθυνση με διεθνή αναγνώριση, αποτελούν επένδυση για το μέλλον τους.
Βασική επιδίωξη της δράσης, είναι η ενίσχυση της έρευνας (βασική έρευνα, βιομηχανική/εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη) και η εν δυνάμει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προέλθουν από αυτήν, με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης, τα οποία αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων προς την κατεύθυνση που θέτει η Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020. Πρόκειται για ερευνητικά έργα με συγκεκριμένα παραδοτέα κατά προτεραιότητα στους 8 τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η Δράση θα έχει διάρκεια 3 έτη. Οι προτεινόμενες Πράξεις μπορεί να αφορούν έργα μεμονωμένων Ινστιτούτων ενός Ερευνητικού/Τεχνολογικού Φορέα ή διεπιστημονικές συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών Ινστιτούτων του ιδίου ή διαφορετικών Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.
Κάθε Ινστιτούτο ή Τεχνολογικός Φορέας μπορεί:
• Να μετέχει μόνο σε ένα προτεινόμενο έργο ως μεμονωμένο Ινστιτούτο ή ως Τεχνολογικός Φορέας ή
• Να οριστεί σε μόνο μία προτεινόμενη διεπιστημονική συνεργασία ως Συντονιστής κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων οργάνων των Φορέων που συνεργάζονται. Θα πρέπει να υπογράφεται σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων από τους Νόμιμους Εκπροσώπους τους.

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, Τηλ.: 213-1503644, Email: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
11/9/2017 Αποφάσεις Ένταξης – Απόρριψης της Πρόσκλησης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ» [Νέο Αρχείο]
19/5/2017 Απόφαση και ΦΕΚ συγκρότησης μιας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
3/3/2017 Απόφαση Αντικατάστασης Μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση
17/10/2016 Απόφαση και ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
16/9/2016 Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
29/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
29/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
Επιστροφή