Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων [29/7/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 29/7/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 1/8/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/09/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 031

Προϋπολογισμός: 31.860.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) εποπτευόμενα απο την ΓΓΕΤ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των στρατηγικών επιλογών των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων που προάγουν την αναπτυξιακή πορεία, την Αριστεία και την ποιότητα προσφερομένων προϊόντων και των υπηρεσιών, στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2014-2020.

Η δραστηριοποίηση των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων σε κρίσιμους τομείς εθνικών αλλά και περιφερειακών προτεραιοτήτων, στους οποίους έχει αναπτυχθεί επιστημονική αριστεία, καθώς και η ενίσχυση νέων κατευθύνσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν τα Ινστιτούτα σε αναπτυξιακή κατεύθυνση με διεθνή αναγνώριση, αποτελούν επένδυση για το μέλλον τους.
Βασική επιδίωξη της δράσης, είναι η ενίσχυση της έρευνας (βασική έρευνα, βιομηχανική/εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη) και η εν δυνάμει αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προέλθουν από αυτήν, με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης, τα οποία αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στη χάραξη της στρατηγικής ανάπτυξης των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων προς την κατεύθυνση που θέτει η Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020. Πρόκειται για ερευνητικά έργα με συγκεκριμένα παραδοτέα κατά προτεραιότητα στους 8 τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η Δράση θα έχει διάρκεια 3 έτη. Οι προτεινόμενες Πράξεις μπορεί να αφορούν έργα μεμονωμένων Ινστιτούτων ενός Ερευνητικού/Τεχνολογικού Φορέα ή διεπιστημονικές συνεργασίες μεταξύ διαφορετικών Ινστιτούτων του ιδίου ή διαφορετικών Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων.
Κάθε Ινστιτούτο ή Τεχνολογικός Φορέας μπορεί:
• Να μετέχει μόνο σε ένα προτεινόμενο έργο ως μεμονωμένο Ινστιτούτο ή ως Τεχνολογικός Φορέας ή
• Να οριστεί σε μόνο μία προτεινόμενη διεπιστημονική συνεργασία ως Συντονιστής κατόπιν έγκρισης των αρμόδιων οργάνων των Φορέων που συνεργάζονται. Θα πρέπει να υπογράφεται σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ των Φορέων από τους Νόμιμους Εκπροσώπους τους.

Πληροφορίες: Γεώργιος Μαργαρίτης, 2131503668, e-mail: gmargaritis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
26/5/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη των Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας στο Πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση»
29/12/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη των Ερευνητικών Δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας στο Πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση»
21/5/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Προηγμένες Ερευνητικές Δραστηριότητες στη Βιοιατρική Τεχνολογία & Αγροδιατροφή [ΒΙΤΑΔ]»
26/4/2021 Τροποποίηση της Πράξης «Στρατηγική Ανάπτυξη Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Ερευνών "Αλέξανδρος Φλέμιγκ"»
8/3/2021 Ορθή Επανάληψη δεύτερης (2ης) τροποποίησης της Πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων»
8/3/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β: Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων»
1/2/2021 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Αξιολόγηση των Δραστηριοτήτων σε Εθνικό Επίπεδο για την Προστασία από τις Ιοντίζουσες και τις μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες – Δράσεις Ευαισθητοποίησης - ΑΥΡΑ»
13/7/2020 Τροποποίηση Aπόφασης Ένταξης της πράξης «Υλοποίηση ευφυών και αποτελεσματικών μηχανισμών τοποθέτησης ιδεατών μηχανών και περιεκτών σε νεφοϋπολογιστικό περιβάλλον»
11/3/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Συλλογή, διάχυση και αξιοποίηση της επιστημονικής παραγωγής του ΕΙΕ»
29/1/2020 Τροποποίηση των ενταγμένων Πράξεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω της ΣΑ Ε1451 στο ΕΠΑνΕΚ
19/12/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ενταξης
23/7/2018 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «ΣΘΕΝΟΣ-β : Στοχευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις κατά εκφυλιστικών νοσημάτων, με έμφαση τον καρκίνο και τη γήρανση-βελτιστοποίηση των στοχοθετημένων βιοδραστικών ενώσεων»
20/7/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Eνταξης της Πράξης «ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ – Πρoηγμένες διαστημικές εφαρμογές για την εξερεύνηση του σύμπαντος, του διαστήματος και της γης»
20/7/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης «Υλικά και Διεργασίες για Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές (ΑΕΝΑΟ)»
5/6/2018 Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξης «Ευφυή και Αυτοματοποιημένα Συστήματα για τη Σχεδίαση, Προσομοίωση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων Προϊόντων και Διεργασιών – ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
19/4/2018 Τροποποίηση των Ενταγμένων Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
11/9/2017 Αποφάσεις Ένταξης – Απόρριψης της Πρόσκλησης «ΔΡΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ»
19/5/2017 Απόφαση και ΦΕΚ συγκρότησης μιας επιπλέον Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
3/3/2017 Απόφαση Αντικατάστασης Μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης για τη Δράση
17/10/2016 Απόφαση και ΦΕΚ Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση
16/9/2016 Τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
29/7/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
29/7/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19