Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα [27/6/2016]


Ημερομηνία Έκδοσης: 27/6/2016
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/06/2016
Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/11/2016
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 024

Προϋπολογισμός: 30.000.000 ευρώ

Δείτε με προσοχή τους Φορείς στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ, Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι/ Οργανώσεις αυτών, Κλαδικοί φορείς, ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Ομοσπονδίες Εργαζομένων που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία".

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των Πράξεων θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
i. Να είναι εθνικής εμβέλειας,
ii. Να τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πράξης, για την οποία υποβάλλουν αίτηση.
iii. Στην περίπτωση που η υλοποίηση των ενεργειών κατάρτισης πραγματοποιηθεί και με ίδια μέσα, ο δυνητικός δικαιούχος εκτός των ανωτέρω i. και ii. σημείων θα πρέπει κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη να έχει εκτελέσει και ολοκληρώσει επιτυχώς συγχρηματοδοτούμενες ή και αυτοχρηματοδοτούμενες ενέργειες κατάρτισης αντίστοιχου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με την διαδικασία των ιδίων μέσων.

Δύναται ο κύριος του έργου, με κατάλληλη τεκμηρίωση, να μην λειτουργήσει σε μία πράξη ως δικαιούχος ο ίδιος, αλλά να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα εκτέλεσης της πράξης σε άλλο ικανό δικαιούχο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης ή/και να ενισχυθεί ως προς την επιχειρησιακή του ικανότητα. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας εκτέλεσης συγκεκριμένης πράξης σε άλλο δικαιούχο (υποκατάσταση ως δικαιούχος) με Προγραμματικές Συμβάσεις πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις που προβλέπονται ήδη στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Στην περίπτωση αυτή ο δικαιούχος που υποκαθιστά τον κύριο του έργου θα πρέπει να πληροί την προαναφερθείσα προϋπόθεση συμμετοχής (ii) και, εάν πρόκειται να υλοποιήσει τις ενέργειες κατάρτισης με ίδια μέσα, την προϋπόθεση (iii). Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης οποιασδήποτε νομικής μορφής δεν δύνανται να συμμετέχουν ως δικαιούχοι στην παρούσα Πρόσκληση.
Αναπτυξιακές Συμπράξεις φορέων που συνάπτουν έγγραφη συμφωνία με την μορφή καταστατικού δεν δύνανται να συμμετέχουν στην παρούσα πρόσκληση.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κάθε δυνητικός δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μια και μοναδική πρόταση, ακόμα κι όταν υποκαθιστά φορέα που δεν διαθέτει διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα.

Πληροφορίες: Κατερίνα Καμπίλαυκου, Τηλ.: 213-1503720, Email: kkabilaykou@mou.gr

 Συνημμένα Αρχεία
14/11/2023 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»
14/11/2023 Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτιστικό τομέα»
9/10/2023 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»
6/10/2023 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον Κλάδο των ΤΠΕ»
5/10/2023 Δέκατη (10η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
5/10/2023 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής»
4/10/2023 Έκτη (6η) Τροποποίηση της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»
2/8/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
2/8/2023 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο μονώσεων»
27/7/2023 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος»
12/6/2023 5η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΠΕ»
9/6/2023 Ένατη (9η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
31/5/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»
31/5/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτιστικό τομέα»
27/4/2023 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου»
27/4/2023 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών»
5/4/2023 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»
31/3/2023 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο μονώσεων»
31/3/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Πρόσθετων Γνώσεων - Δεξιοτήτων για την Ενίσχυση της Εργασιακής Ικανότητας Επαγγελματιών Τομέα Υγείας»
14/2/2023 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο μονώσεων»
3/2/2023 Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Πρόσθετων Γνώσεων - Δεξιοτήτων για την Ενίσχυση της Εργασιακής Ικανότητας Επαγγελματιών Τομέα Υγείας»
27/1/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του Ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας - Ποιότητας Παραγωγής»
16/1/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής»
12/1/2023 Όγδοη (8η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
12/1/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτιστικό τομέα»
3/1/2023 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ενταξης Πράξεων
5/12/2022 Έβδομη (7η) Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics»
18/11/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο μονώσεων»
14/11/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ) σχετικά με την εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των ΘΗΣ»
7/11/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»
30/9/2022 Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
4/8/2022 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics»
11/7/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου»
8/7/2022 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»
8/7/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος»
6/7/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Σχέδιο Δράσης της ΕΕΧ για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση»
6/7/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»
6/7/2022 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου»
6/7/2022 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Επαρχιακό Τύπο»
24/6/2022 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων»
24/6/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»
24/6/2022 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος»
22/6/2022 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα "Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων"»
3/6/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»
3/6/2022 Έκτη (6η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
3/6/2022 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics»
26/5/2022 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Κλάδο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
23/5/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον Κλάδο των ΤΠΕ»
6/5/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)»
6/5/2022 Ορθή Επανάληψη - Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου»
14/4/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
14/4/2022 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος»
11/4/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο μονώσεων»
7/4/2022 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά- Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"»
5/4/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων»
1/4/2022 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»
29/3/2022 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου»
29/12/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος»
22/12/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου»
22/12/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος»
3/12/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου»
3/12/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου»
3/12/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου»
3/12/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»
26/11/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics»
26/11/2021 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
26/11/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Κλάδο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
12/11/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»
8/11/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας»
4/11/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «"Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών"»
4/11/2021 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου»
4/11/2021 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο βιβλίου»
12/10/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»
6/10/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Επαρχιακό Τύπο»
1/10/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics»
30/9/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «ΗΛΕΚΤΡΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ»
30/9/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»
30/9/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης ( Franchise)»
20/9/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης "Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»"
23/7/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των θερμικών ηλιακών συστημάτων (ΘΗΣ) σχετικά με την εγκατάσταση, ρύθμιση, παρακολούθηση και συντήρηση των ΘΗΣ»
23/7/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος»
30/6/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
25/6/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»
16/6/2021 Τέταρτη (4η) Τροποποίησης της Πράξης "Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων"
16/6/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
1/6/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων»
24/5/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο βιβλίου»
24/5/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών Και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου»
20/5/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»
14/5/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων σε Επιχειρήσεις του Τουριστικού Κλάδου»
12/5/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη Χημική βιομηχανία»
12/4/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου "Υλικά- Κατασκευές", Τομέας "Μετάλλου"»
23/3/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου»
23/3/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»
12/3/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Κλάδο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
12/2/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον επισιτιστικό τομέα»
12/2/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
26/1/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»
18/1/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»
14/1/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών»
11/1/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Επαρχιακό Τύπο»
30/12/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο μονώσεων»
18/12/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού»
17/12/2020 Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»
27/10/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο βιβλίου»
21/10/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή και Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας»
9/10/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα»
6/10/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών»
6/10/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Δικαιόχρησης (Franchise)»
28/9/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Εξειδικευμένο στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου»
16/9/2020 Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Οργανωμένων Αλυσίδων Εστίασης»
7/9/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Καινοτόμες δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες και στη διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων»
2/9/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον Κλάδο των ΤΠΕ»
4/8/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Κλάδο της Ψυχρής Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
31/7/2020 Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»
31/7/2020 2η Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
30/7/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Πρόσθετων Γνώσεων - Δεξιοτήτων για την Ενίσχυση της Εργασιακής Ικανότητας Επαγγελματιών Τομέα Υγείας»
22/6/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου»
22/6/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Σχέδιο Δράσης της ΕΕΧ για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών / Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση»
22/6/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Διαχείρισης Αγροτικών Αποβλήτων και στην Υγιεινή, Ασφάλεια και Ποιοτικό Έλεγχο Τροφίμων»
16/6/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας κρέατος»
20/5/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις αγροτικές οργανώσεις της χώρας»
23/4/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο του Φαρμάκου»
13/4/2020 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στη Χημική Βιομηχανία»
1/4/2020 2η τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών»
14/2/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος»
12/2/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε νέες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας»
11/2/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»
6/2/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα»
22/1/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
30/12/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής»
11/12/2019 Δεύτερη (2η) τροποποιήση Αποφάσεων Ενταξης Πράξεων (5 τροποποιήσεις)
8/11/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον Επαρχιακό Τύπο»
4/11/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο της μεταποίησης του αλουμινίου»
31/10/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στη χημική βιομηχανία»
14/10/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Κλάδο Βιβλίου»
11/10/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics»
23/9/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τομέα του Περιβάλλοντος»
7/8/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε Επαγγέλματα του Κλάδου Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics»
19/6/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων Εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου»
22/3/2019 Απόφαση Τροποποίησης της Πράξης: «Ηλεκτρο-Ενέργεια»
7/3/2019 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Μαιών-Μαιευτών σε Ειδικότητες Αιχμής»
22/2/2019 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής»
15/11/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Μαιών-Μαιευτών σε Ειδικότητες Αιχμής»
7/11/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων & Δεξιοτήτων εργαζομένων στον Τομέα των Επιβατικών & Εμπορευματικών Χερσαίων Μεταφορών»
6/11/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ενταξης Πράξεων (3 τροποποιήσεις)
17/10/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση στελεχών των κλάδων της Αγροδιατροφής/ Βιομηχανίας Τροφίμων και Υλικών/ Κατασκευών και Πιστοποίηση τους στο σχήμα «Συμβούλου Ανάπτυξης Εξαγωγικών Μονάδων»
5/10/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο του Φαρμάκου»
26/9/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης Συνδέσμου Ημερήσιων Περιφερειακών Εφημερίδων για την προσαρμογή εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις μέσω καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης επίκαιρων γνώσεων και δεξιοτήτων»
18/9/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ενταξης Πράξεων (2 τροποποιήσεις)
13/9/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων (2 τροποποιήσεις)
12/9/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων (9 τροποποιήσεις)
3/9/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ενταξης Πράξεων (8 τροποποιήσεις)
30/7/2018 Τροποποιήσεις Αποφάσεων Ενταξης Πράξεων (3 τροποποιήσεις)
23/7/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση εργαζομένων σε Τεχνικά Επαγγέλματα του Κλάδου
18/7/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο μονώσεων»
18/7/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης "Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των κατασκευών και υλικών"
17/7/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης "Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον επαρχιακό Τύπο"
28/6/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο βιβλίου»
18/5/2018 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Εξειδικευμένο στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου»
7/2/2018 Αποφάσεις Απόρριψης
29/1/2018 Αποφάσεις Απόρριψης
12/12/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απόφαση Ένταξης Πράξης "Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο των ΤΠΕ"
4/12/2017 Παράταση Υποβολής Δικαιολογητικών
17/11/2017 Αποφάσεις Ενταξης
16/11/2017 Αποφάσεις Ένταξης
15/11/2017 Αποφάσεις Ένταξης
14/11/2017 Αποφάσεις Ένταξης
27/4/2017 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση
17/10/2016 Δεύτερη (2η) τροποποίηση-παράταση της Πρόσκλησης
17/10/2016 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις (συνέχεια του από 27.07.2016 αρχείου συχνών ερωτημάτων)
17/10/2016 Συνημμένα Αρχεία 2ης Τροποποίησης - Παράτασης της Πρόσκλησης
16/9/2016 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
27/7/2016 Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις
27/6/2016 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
27/6/2016 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19