Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά, οι οποίες επλήγησαν από σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη Ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας [12/10/2022]


Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 13/10/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/12/2022 και ώρα 15:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 168

Προϋπολογισμός: 19.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, δια των αρμόδιων υπηρεσιών του, για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Δράση αφορά στη στήριξη – ενίσχυση των εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής και πανελλήνιας κυκλοφορίας του κόστους προμήθειας δημοσιογραφικού χάρτου και του μεταφορικού κόστους για τη διανομή των εντύπων το 2022. Tο ύψος της επιχορήγησης θα συσχετιστεί με το μεταφορικό κόστος και το πρόσθετο κόστος δημοσιογραφικού χάρτου του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. Η παρεχόμενη επιχορήγηση θα καλύψει αυξημένες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων, προκειμένου να εξασφαλιστεί μέρος της απαιτούμενης ρευστότητας για την συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων στηρίζοντας έτσι εμμέσως και τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Η δράση στοχεύει στον μετριασμό των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα και λειτουργία των εκδοτικών επιχειρήσεων από τις απότομες αυξήσεις του κόστους που οφείλονται στην τρέχουσα κρίση από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την ΕΕ ή τους διεθνείς εταίρους της και των αντίμετρων που ελήφθησαν. Ειδικότερα, η δράση στοχεύει στην παροχή ενίσχυσης στις εκδοτικές επιχειρήσεις με τη μορφή της επιχορήγησης του κόστους προμήθειας δημοσιογραφικού χάρτου και του μεταφορικού κόστους για τη διανομή των εντύπων.

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά σε 19.000.000 ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις από το ΕΠΑΝΕΚ και 1.000.000 ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις από εθνικούς πόρους, το Εθνικό σκέλος του ΠΔΕ. Η Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ REACT EU) (Καν 2020/2221 της 23ης Δεκ 2020).Συνημμένα Αρχεία
30/1/2023 Απόφαση Ένταξης της πράξης «Επιχορήγηση του μεταφορικού κόστους και του κόστους δημοσιογραφικού χάρτου εκδοτικών επιχειρήσεων που εκδίδουν εφημερίδες και περιοδικά τοπικής, περιφερειακής καθώς και πανελλήνιας κυκλοφορίας, οι οποίες επλήγησαν από σοβαρή οικονομική διαταραχή που προκλήθηκε από τη Ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας»
12/10/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
12/10/2022 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19