Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Δράσεις Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) [15/4/2022]


Ημερομηνία Έκδοσης: 15/04/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/04/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2022 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ"

Κωδικός Πρόσκλησης: 04 ΕΠΑνΕΚ

Προϋπολογισμός: 9.528.531,99 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο του έργου θα είναι η αντικατάσταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων ICISnet από νέο πληροφοριακό σύστημα, λόγω της ανάγκης αντικατάστασης του υφιστάμενου ΟΠΣ Τελωνείων, καθώς και της υποχρέωσης υλοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων που προβλέπονται από τη νομοθετική δέσμη του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, ήτοι τους Κανονισμούς 952/2013 - Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας, 2446/15, 2447/15 και 341/16) και τον Πολυετή Στρατηγικό Σχεδιασμό (MASP - Multiannual Strategic Plan) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και από τη νομοθετική δέσμη των μέτρων Φ.Π.Α. για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2017/2455 και Κανονισμός 2454/2017).

Μέσω του έργου:

  • θα αντικατασταθούν όλα τα υφιστάμενα υποσυστήματα του ICISnet.
  • θα αναδιοργανωθεί η υφιστάμενη βάση τελωνειακών δεδομένων
  • θα υλοποιηθούν οι νέες προδιαγραφές των διευρωπαϊκών συστημάτων που θεσμοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ΚΜ υποχρεούνται να τις εφαρμόσουν κατά την υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων τους, με βάση κοινά συμφωνηθέντα χρονοδιαγράμματα.

Πληροφορίες: Ευγενία Μιχαηλίδου, 2131500554, e.michailidou@madc.gr Συνημμένα Αρχεία
11/7/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC)»
15/4/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
15/4/2022 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19