Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές [4/4/2022]


Ημερομηνία Έκδοσης: 04/04/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/04/2022 και ώρα 08:15
Τελευταία ημέρα υποβολής: 29/04/2022 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 163

Προϋπολογισμός: 20.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται μόνο προς τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦΕΠΑΕ) και όχι προς τους δυνητικούς ωφελούμενους της Δράσης, για τους οποίους θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων χρηματοδότησης και θα αναρτηθεί στην ενότητα "Προκηρύξεις"

Οι περιορισμοί στη λειτουργία των Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων της χώρας που επιβάλλονται με στόχο την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19, δημιουργούν για τις επιχειρήσεις συνθήκες πρωτόγνωρες και εξαιρετικά δυσμενείς για τη λειτουργία τους. Τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου COVID-19 περιόρισαν σημαντικά τη ρευστότητα των επιχειρήσεων στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας ιδιαίτερα όμως μετέβαλαν ραγδαία τις συνθήκες λειτουργίας επιχειρήσεων σε τομείς παροχής υπηρεσιών όπως είναι ο τουρισμός και ο πολιτισμός και επέφεραν συστηματικά αρνητικές επιπτώσεις, ειδικά στις περιφέρειες εκείνες που εξαρτώνται από τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση COVID-19 (τουρισμός κ.λπ.). Ακόμη και υγιείς επιχειρήσεις οι οποίες είναι καλά προετοιμασμένες για τους εγγενείς κινδύνους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες σε αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, σε βαθμό που υπονομεύεται πλέον η βιωσιμότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τη διασφάλιση επαρκούς ρευστότητας στις ανωτέρω αγορές και τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν, προτίθεται να παρέχει ενισχύσεις στις επιχειρήσεις των ανωτέρω περιοχών, το ύψος των οποίων θα συσχετιστεί με τις λειτουργικές δαπάνες της κάθε επιχείρησης (στις οποίες περιλαμβάνεται και το κόστος απασχόλησης). 

Η Δράση θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ REACT EU) στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19. Το ΕΤΠΑ συνεισφέρει στη χρηματοδότηση της στήριξης που στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και χωρικής συνοχής με τη μείωση των κύριων περιφερειακών ανισορροπιών στην Ένωση μέσω της στήριξης της βιώσιμης αναπτυξιακής και διαρθρωτικής προσαρμογής των περιφερειακών οικονομιών, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής των βιομηχανικών περιφερειών που βρίσκονται σε παρακμή και των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη καθυστερεί.

Πληροφορίες: Αργυρώ Φαλαγγά, 2131503645, Email: afalagka@mou.gr 


Συνημμένα Αρχεία
12/5/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές»
4/4/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
4/4/2022 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19