Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Β Κύκλος) [23/2/2022]


Ημερομηνία Έκδοσης: 23/02/2022
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/02/2022 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/04/2022 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 161

Προϋπολογισμός: 64.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η Δράση συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των μέτρων προς την ΕΕ έως τις 31/12/2021, και συγκεκριμένα στο πλαίσιο καθεστώτων που εγκρίθηκαν βάσει της 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με το Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (το από SA.61802/19.2.2021εγκεκριμένο καθεστώς της ΕΕ). 

Ο Δικαιούχος στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του:

 • θα μεριμνήσει για τη μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα οικεία Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα,
 • έχει τη γενική εποπτεία και την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης του έργου,
 • έχει την ευθύνη της επιβεβαίωσης τήρησης των υποχρεώσεων των ληπτών της ενίσχυσης,
 • συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης της δράσης και τηρεί τα σχετικά παραστατικά,
 • παρέχει διευκρινίσεις σε όλους τους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση της παρούσας δράσης,
 • αποστέλλει στην ΕΥΚΕ, προκειμένου να δημοσιευτούν στον εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο για τις κρατικές ενισχύσεις, σχετικές πληροφορίες για κάθε μεμονωμένη ενίσχυση που χορηγείται βάσει της σχετικής Ανακοίνωσης η οποία υπερβαίνει τις 100.000¤, εντός 12 μηνών από τη χορήγηση, σύμφωνα με τη φόρμα του Παραρτήματος VIII της παρούσας Απόφασης (σημείο 88 της Ανακοίνωσης),
 • υποβάλλει στην ΕΥΚΕ τις προβλεπόμενες ετήσιες εκθέσεις, προκειμένου να υποβληθούν στην Επιτροπή (σημείο 89 Ανακοίνωσης),
 • τηρεί για 10 έτη λεπτομερή αρχεία για τη χορήγηση των ενισχύσεων της παρούσας, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων της Ανακοίνωσης, ώστε να είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα,
 • προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που προκύπτει εκ του ρόλου του ως «Δικαιούχος» της δράσης, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που ορίζονται στον ν. 4314/2014 και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής 2014-2020 και όπως αυτές περιγράφονται στην οικεία απόφαση ένταξης. Επίσης θα παρέχει στην Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και στην Αρχή Πιστοποίησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των δυνητικών ληπτών των ενισχύσεων, είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην παρούσα δράση του συνόλου των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων που νομίμως δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Οι εμπλεκόμενοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί αναλαμβάνουν:

 • να εφαρμόζουν τη διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης πράξεων και καταβολής της επιχορήγησης, επιβεβαιώνοντας την τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων από τους λήπτες της ενίσχυσης,
 • να διαβιβάζουν στο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ τα προβλεπόμενα στοιχεία των δανείων,
 • να διατηρούν, κατά το μέρος εμπλοκής και αρμοδιότητάς τους, αρχεία, για 10 έτη, για τη χορήγηση ενισχύσεων της παρούσας που τα αφορούν τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων προϋποθέσεων της Ανακοίνωσης, ώστε να είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην Επιτροπή, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα.
Πληροφορίες: Αντωνία Μαλανδράκη, 2131503645, Email: amalandraki@mou.gr


Συνημμένα Αρχεία
19/4/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 (Β Κύκλος)»
23/2/2022 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
23/2/2022 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19