Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης [22/12/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 22/12/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/12/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 25/02/2022 και ώρα 16:00

Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 159

Προϋπολογισμός: 8.200.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης, σε 4.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας, θα ενθαρρύνουν την επαγγελματική τους κινητικότητα και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση και στη διατήρηση της απασχόλησής τους.

Στόχος της Δράσης είναι:

  • Η ανάπτυξη μιας κρίσιμης μάζας πιστοποιημένου ανθρωπίνου δυναμικού σε ένα μεγάλο εύρος στοχευόμενων τομέων.
  • Η ανάπτυξη αποτελεσματικών στελεχών σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, ώστε να επιτυγχάνουν τους επιχειρησιακούς στόχους και να κατανοούν και να προσαρμόζονται στις αλλαγές και τις εξελίξεις.
  • Η αποτελεσματική διαχείριση των έργων του ιδιωτικού τομέα ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των διάφορων δράσεων.

Πληροφορίες: Αργυρώ Φαλαγγά, 2131503787, Email: falaga@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
14/2/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης»
1/4/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «"Εξατομικευμένη υποστήριξη εργαζομένων για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα Γενικών Αρχών Διοίκησης"»
22/12/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
22/12/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19