Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας [30/7/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 30/07/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/08/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/12/2021 και ώρα 15:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 143

Προϋπολογισμός: 13.140.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε συνεργασία με άλλα ΑΕΙ ή/και ερευνητικούς φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης και σε Ερευνητικούς Φορείς του Αρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β μεμονωμένα η σε συνεργασία με ΑΕΙ ή/και άλλους ερευνητικούς φορείς, δυνητικούς δικαιούχους της παρούσας Πρόσκλησης  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στους Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα) με έμφαση στους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής RIS3. Ο σκοπός της είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες Δομές, η Τεχνογνωσία και οι Ανθρώπινοι Πόροι Μεταφοράς Τεχνολογίας στους Ερευνητικούς Φορείς με στόχο:

A. Τα αποτελέσματα της Έρευνας να μπορούν να αξιοποιούνται αποτελεσματικά από τη Βιομηχανία και να ενσωματώνονται σε εθνικές ή διεθνείς αλυσίδες αξίας. Οι συνεργασίες αυτές οδηγούν τόσο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας όσο και στην επίλυση σημαντικών Κοινωνικών Προβλημάτων.

B. Οι ελληνικοί Ερευνητικοί Φορείς να αποκτήσουν τεχνογνωσία σε θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας, κάτι που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο, αλλά και προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτών των ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα της Ελληνικής Οικονομίας.

Γ. Να βελτιωθούν οι δείκτες Καινοτομίας της χώρας, όπως οι καταθέσεις PCT αιτήσεων για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι από κοινού δημοσιεύσεις ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και η απασχόληση σε επιχειρήσεις έντασης γνώσης. Αυτοί οι δείκτες σχετίζονται με τους Δείκτες Μεταφοράς Τεχνολογίας (Αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμφωνητικά συνεργασίας ή παραχώρησης δικαιωμάτων χρήσης με τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργία τεχνοβλαστών, κ.ά.) στους οποίους οι ελληνικοί Ερευνητικοί Φορείς έχουν επιδείξει πολύ χαμηλή δραστηριότητα.

Δ. Την αύξηση των ποσοστών ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς υψηλής έντασης γνώσης και μεγάλης προστιθέμενης αξίας. Η δυνατότητα του οικοσυστήματος καινοτομίας να αποδείξει την ικανότητα του στο να αναπτύξει νέες τεχνολογίες, να τις προστατέψει και να τις διαχειριστεί είναι καθοριστική σε μια τέτοια προσπάθεια.

E. Την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας με την εξειδίκευσή του σε ικανότητες, όπως η κατοχύρωση της διανοητικής ιδιοκτησίας, η αξιολόγηση νέων τεχνολογιών και η διαπραγμάτευση περίπλοκων οικονομικών συμβάσεων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Αυτές οι ικανότητες είναι απαραίτητες για την μετάβαση της Οικονομίας σε ένα μοντέλο λειτουργίας που θα βασίζεται στη γνώση και τις νέες τεχνολογίες.

Πληροφορίες: Ελένη Ζώγγου, 2131503784, Email: elenzogg@mou.gr  

 

 Συνημμένα Αρχεία
8/11/2021 Δεύτερη (2η) Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
7/10/2021 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
7/10/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης - Παράταση
27/9/2021 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
30/7/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
30/7/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης