Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 (5ος Κύκλος) [7/7/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 7/07/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/07/2021 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 16/07/2021 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 153

Προϋπολογισμός: 810.000.000,00 ευρώ.

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

H δράση αφορά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως κλάδου που πλήττονται από την πανδημία με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με την χρηματοδότηση από το Ταμείο REACT EU.

Τελικοί ωφελούμενοι θα είναι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα που οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτών που έχουν πληγεί από την πανδημία COVID19. Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. 

Λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης που προκαλεί η πανδημία στην χώρα μας και τις συνεχιζόμενα πληττόμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το ελληνικό κράτος προβαίνει στην ενεργοποίηση νέου κύκλου της δράσης επιστρεπτέας προκαταβολής. Δίνεται, συνεπώς, η δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020, να λάβουν ενίσχυση με τη μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η ενίσχυση κυμαίνεται μεταξύ 1.000 και 100.000 ευρώ. 

Στο νέο κύκλο οι μεμονωμένες ενισχύσεις χορηγούνται είτε:

α) σύμφωνα με τους όρους της αριθ. C (2020) 1863 /19.03.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (τελευταία τροποποίηση «5η Τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID- 19 (C 2021 564/28.01.2021)»), είτε

β) σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός de minimis).

Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου στο νέο πρόσθετο 5ο κύκλο (μετά τις 28/1/2021), το συνολικό ποσό ενισχύσεων που έχουν λάβει από οποιοδήποτε πρόγραμμα βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου οχτακοσίων χιλιάδων (1.800.000) ευρώ.

Πληροφορίες: Χρήστος Καρακάσης, 2131503761, e-mail: ch.karakasis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
25/11/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης - Καθεστώς Ενίσχυσης Προσωρινό Πλαίσιο Προσωρινό Πλαίσιο C(2021) 4754/01
30/12/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης - Καθεστώς Ενίσχυσης ΕΚ 1407 deminimis»
30/12/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης - Καθεστώς Ενίσχυσης Προσωρινό Πλαίσιο Προσωρινό Πλαίσιο C(2021) 4754/01
15/7/2021 Απόφαση Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών - Καθεστώς Ενίσχυσης Προσωρινό Πλαίσιο C(2021) 4754/01.07.2021, SA.62081
15/7/2021 Απόφαση Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών - Καθεστώς Ενίσχυσης ΕΚ 1407 deminimis
7/7/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
7/7/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19