Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας [25/6/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 25/06/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/07/2021 και ώρα 08:00             
Τελευταία ημέρα υποβολής: 01/11/2021 και ώρα 14:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 151

Προϋπολογισμός: 32.120.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης, σε 16.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, ώστε να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της Οικονομίας και να αντιμετωπίσουν την όποια εργασιακή επισφάλεια, που προκαλείται εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης, της παγκοσμιοποίησης, της κλιματικής αλλαγής, της απαξίωσης τεχνολογικών λύσεων κλπ. Επιπλέον, μέσα από την επαγγελματική συμβουλευτική οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να εντοπίσουν τις προσωπικές τους κλίσεις και ικανότητες και παράλληλα να σχεδιάσουν ή και να επαναπροσδιορίσουν την επαγγελματική τους πορεία και αυτοπραγμάτωση.

Οι κύριες ενέργειες που θα περιλαμβάνονται στις αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης είναι οι εξής:

  • Συμβουλευτική Υποστήριξη: Αφορά στην παροχή εξατομικευμένης επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους ωφελούμενους, η οποία θα υλοποιηθεί από Συμβούλους μέσω ατομικών συνεδριών. Η επιλογή του αντικειμένου, που θα παρακολουθήσει ο κάθε ωφελούμενος, θα επιβεβαιωθεί και θα προκύψει βάσει του ατομικού του σχεδίου δράσης για τον καθορισμό της επαγγελματικής του πορείας, σε συνεργασία με σύμβουλο επαγγελματικής συμβουλευτικής.
  • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης: Αφορά 16.000 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησής τους. Η ενέργεια αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων θεωρητικής κατάρτισης, εκτιμώμενης διάρκειας έως 120 ωρών, τα οποία θα συνδυάζουν ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων με κατάρτιση σε στοχευμένα θεματικά αντικείμενα, που θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες, στην παραγωγή, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στις πωλήσεις στις διοικητικές λειτουργίες και στις ψηφιακές δεξιότητες κ.α. Τα προγράμματα θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας και χωρίς καμία εμπλοκή της επιχείρησης προέλευσης. Ο προσδιορισμός και η κατανομή των αντικειμένων κατάρτισης θα γίνει σε τοπικό - περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την δυναμική των επαγγελμάτων και τις νέες θέσεις εργασίας σε κάθε Περιφέρεια.
  • Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων: Η συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης θα είναι υποχρεωτική και θα συνδέεται με την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στους ωφελούμενους. Η διαδικασία πιστοποίησης θα πραγματοποιηθεί, από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή ισοδύναμο ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
  • Μπόνους επιβράβευσης για επιτυχία στην διαδικασία πιστοποίησης: Αφορά την δυνατότητα παροχής οικονομικού κινήτρου για επιτυχή αποτέλεσμα στην διαδικασία πιστοποίησης τόσο για τους ωφελούμενους (πλέον του εκπαιδευτικού επιδόματος) όσο και για τους παρόχους κατάρτισης.

 

Πληροφορίες: Αργυρώ Φαλλαγγά Τηλ.: 2131503787 safalagka@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
29/5/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας»
28/7/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας»
11/10/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας»
10/9/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
25/6/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
25/6/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19