Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα [10/5/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 10/05/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 12/05/2021 και ώρα 08:00              Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/10/2021 και ώρα 15:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 142

Προϋπολογισμός: 1.860.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους ακόλουθους φορείς για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»:

  • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας.
  • Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 (Α΄ 159) και του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 (Α΄ 148) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν στα οποία δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας.
  • Ερευνητικοί Φορείς του Αρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, εκτός της περίπτωσης Β στους οποίους δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η ωρίμανση του οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας, ώστε να μπορεί με τον πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο να αξιοποιεί τα αποτελέσματα της Έρευνας που πραγματοποιείται στους Ακαδημαϊκούς και Ερευνητικούς Φορείς της χώρας. Ο σκοπός της Πρόσκλησης είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες δομές, οι διαδικασίες και οι ανθρώπινοι πόροι που θα υποστηρίζουν τη Μεταφορά Τεχνολογίας σε ΑΕΙ, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Ερευνητικούς φορείς του Αρθρου 13Α του Ν. 4310/2014, όπως ισχύει, εκτός της περίπτωσης Β, στα/στους οποία/οποίους δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας με στόχο:

A. Να υποστηριχθεί το μέγιστο ποσοστό των Ερευνητών και των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

B. Να αναπτυχθούν οι απαραίτητες διαδικασίες Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα διασφαλίσουν και θα μεγιστοποιήσουν το όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στις δραστηριότητες Μεταφοράς τεχνολογίας: Εφευρέτες, Φορείς, Βιομηχανία, Οικονομία, Κοινωνία.

Γ. Να γίνει δυνατή η χρηματοδότηση σε βάθος χρόνου των δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Δ. Να δημιουργηθούν οι πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές δομές.


Πληροφορίες
: Ε. Ζώγγου Τηλ.: 2131503784, elenzogg@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
20/1/2022 Ένταξη της Πράξης «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, μέσω της δημιουργίας Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς»
19/1/2022 Απόφαση Ένταξης Πράξης «Γραφείο Εξωστρέφειας – Καινοτομίας - Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ»
13/1/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Κανονισμού και Διαδικασιών Λειτουργίας του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ε.ΚΕ.Β.Ε."ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ"»
13/1/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»
5/1/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ»
23/12/2021 Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»
23/12/2021 Ορθή Επανάληψη της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»
23/12/2021 Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή και Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
23/12/2021 Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»
23/12/2021 Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΙΕ»
21/12/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο»
8/12/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο»
8/12/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ – Α ΦΑΣΗ»
6/12/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία και Ανάπτυξη Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Χαροκοπείου Πανεπιστήμιου»
24/11/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας»
24/11/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο»
23/11/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ωρίμανση Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής»
18/11/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»
18/11/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος»
12/11/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»
10/11/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δομή και Δράσεις Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Μακεδονίας»
4/11/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΙΕ»
29/9/2021 Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις
28/9/2021 Παράταση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
28/9/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης - Παράταση
25/6/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
25/6/2021 Συνημμένα Αρχεία πρώτης (1ης) τροποποίησης της Πρόσκλησης
10/5/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
10/5/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19