Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση λειτουργιών της δημόσιας διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Γ κύκλος) - «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» [16/4/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 28/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 19/04/2021 και ώρα 12:00              Τελευταία ημέρα υποβολής: 31/05/2021 και ώρα 17:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 145

Προϋπολογισμός: 10.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε Ανεξάρτητες Αρχές, Ανώνυμες Εταιρίες Εποπτευόμενες από Υπουργεία, καθώς και σε Θεσμικούς Κοινωνικούς Εταίρους (συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων Ινστιτούτων/φορέων αυτών), σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εποπτευόμενα από Υπουργεία, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εποπτευόμενα από Υπουργεία, σε Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης και σε Λοιπούς καθ' αρμοδιότητα φορείς  για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Σκοπός της Πρόσκλησης είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω της υλοποίησης παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη διευκόλυνση της άσκησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ή παρέχουν το πλαίσιο για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων ή και της βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας των εγχώριων προϊόντων, εξαλείφοντας γραφειοκρατικά εμπόδια και βελτιώνοντας την επενδυτική κινητοποίηση και ελκυστικότητα.

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι που θα υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να είναι εθνικής εμβέλειας και
β) να έχουν αρμοδιότητες:

i. διαμόρφωσης θεσμικού πλαισίου είτε
ii. Εποπτικές είτε
iii. Ελεγκτικές είτε
iv. Αδειοδοτικές είτε
v. τήρησης εθνικών μητρώων είτε
vi. εκπροσώπησης επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο είτε
vii. ρύθμισης της αγοράς, που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων της Χώρας καθολικά και όχι κλαδικά, εκτός κι αν υφίσταται θεσμικά αποκλειστική αρμοδιότητα.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της δράσης με κωδ 02-11i-2.4-01.

Πληροφορίες: Χ. Δελημήτσου, Τηλ.:  2131503632, chdelimitsou@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
29/1/2024 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Mελέτες για τη χάραξη στρατηγικής εποπτείας της αγοράς και αδειοδότησης των επιχειρήσεων»
2/8/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Aναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους - GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD»
2/8/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος»
28/7/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Απλούστευση διαδικασιών των μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας για την ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας στους τομείς υγείας και φαρμάκου»
22/2/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»
21/2/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Δημιουργία Μηχανισμού εποπτείας και ενδυνάμωσης της Αγοράς που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών της Χώρας»
16/1/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ»
30/6/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας»
5/5/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Αναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους - GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD»
11/4/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας»
11/3/2022 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα "Ηλεκτρονική διασύνδεση οικονομικών φορέων''»
3/3/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Απλούστευση Διαδικασιών των Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας για την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικότητας στους Τομείς Υγείας και Φαρμάκου»
1/3/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση Λειτουργιών της ΕΔΟΚ για την Υποστήριξη της Οργάνωσης της Αγοράς Κρέατος»
18/2/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Μηχανισμός ωρίμανσης και εξειδίκευσης δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2021-2027 για μεταποιητικές επιχειρήσεις»
11/2/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Οργάνωση Υπηρεσίας για την Ενίσχυση Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Διερεύνηση και Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνίας»
1/12/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους - GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD»
1/12/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της ΡΑΕ και την ενδυνάμωση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου της στον τομέα ενέργειας»
18/11/2021 Απόφαση αποδοχής ένστασης, του Δικαιούχου «ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ», επί της με ΑΠ. 4402/23-08-2021 Απόφασης Απόρριψης της Πράξης «Αναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους - GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD»
16/11/2021 Απόφαση αποδοχής ένστασης, του Δικαιούχου «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ)», επί της με ΑΠ: 4404/23-08-2021 Απόφασης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Απόρριψη της Πράξης «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της ΡΑΕ και την ενδυνάμωση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου της στον τομέα ενέργειας»
5/11/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας στο πεδίο Αρμοδιοτήτων της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.»
4/11/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Δημιουργία Μηχανισμού εποπτείας και ενδυνάμωσης της Αγοράς που εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Περιφερειών της Χώρας»
23/8/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης της Οργανωτικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»
23/8/2021 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Αναβάθμιση των εργαλείων ΣΕΤΕ/ΙΝΣΕΤΕ μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών υποστήριξης της εξωστρέφειας και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας τους - GREEK TOURISM ANALYTICS DASHBOARD – GTAD»
23/8/2021 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της ΡΑΕ και την ενδυνάμωση του ρυθμιστικού και εποπτικού ρόλου της στον τομέα ενέργειας»
12/7/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Mελέτες για τη Χάραξη Στρατηγικής Εποπτείας της Αγοράς και Αδειοδότησης των Επιχειρήσεων»
8/7/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας»
8/7/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Οργάνωση Υπηρεσίας για την Ενίσχυση Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στη Διερεύνηση και Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνίας»
7/7/2021 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Κέντρο Καινοτομίας για το Ελληνικό Εμπόριο»
7/7/2021 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας και Θράκης) για υποστήριξη σύγχρονων δράσεων ενεργής εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
1/7/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Μηχανισμός ωρίμανσης και εξειδίκευσης δράσεων του ΕΠΑΝΕΚ 2021-2027 για μεταποιητικές επιχειρήσεις»
16/4/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
16/4/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19