Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Έργα Ψηφιακού Πολιτισμού [28/1/2021]


Ημερομηνία Έκδοσης: 28/01/2021
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/02/2021 και ώρα 08:00               
Τελευταία ημέρα υποβολής: 17/05/2021 και ώρα 23:59
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 03 ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 23.173.998,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, στην ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ και Ιδρύματα αυτής, στην ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, στην ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), εποπτευόμενα από Υπουργεία, με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενα από Υπουργεία, με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού και σε λοιπούς φορείς με αρμοδιότητες στον τομέα του Πολιτισμού για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Αντικείμενο της Δράσης είναι η καταγραφή και ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση και προβολή μέσω της διάθεσης σε εικονικούς μουσειακούς χώρους, συλλογών ιδιαίτερης πολιτιστικής σημασίας, από το Υπουργείο Πολιτισμού και από Φορείς Πολιτισμού που το διαθέτουν ή του οποίου έχουν την ευθύνη διατήρησης και ανάδειξης.

Ο σκοπός της Δράσης είναι η διάσωση και προστασία μέσω της ψηφιοποίησης πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου που αφορά σε ακίνητα και κινητά μνημεία, συλλογές, τεκμήρια, αρχεία και χώρους πολιτισμού, καθώς και η περαιτέρω επιστημονική μελέτη, η ανάδειξη αυτού και η ανάπτυξη και διάθεση σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών που θα εξυπηρετούν το ειδικό, αλλά και το ευρύ κοινό,με τη χρήση σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Πληροφορίες: Δήμητρα Ράπτη, Ανθούλα Αναγνωστάκη, 2131500520, 2131500523, 210 3722400, e-mail: d.rapti@madc.gr, anagnostaki@madc.grΣυνημμένα Αρχεία
5/10/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ανάδειξη ιστορικού πανεπιστημιακού αρχείου και η συμβολή του στη διαμόρφωση του σύγχρονου πολιτισμού»
11/7/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Οργάνωση, ψηφιακή διαχείριση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Δικτύου Μουσείων και Επισκέψιμων Μνημείων της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου»
18/3/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Το Ωδείο Αθηνών στην Ψηφιακή Εποχή»
21/1/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Προώθησης Θρησκευτικού Πολιτισμού με Χρήση ΤΠΕ»
7/5/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
23/4/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
8/4/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
15/2/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
29/1/2021 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
28/1/2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19