Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης: "Απόκτηση- εκσυγχρονισμός επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" (κωδ. πρόσκλησης ΕΠΑΝΕΚ 01) [16/1/2015]


Ημερομηνία Έκδοσης: 23/12/2014
Πρώτη ημέρα υποβολής: 23/12/2014
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/03/2015 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Συνολικός Π/Υ: 6.000.000 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται σε κοινωνικούς εταίρους που εκπροσωπούν την πολύ μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες – βιοτέχνες για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία». 

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των πράξεων θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να αποδεικνύουν ή/και εξασφαλίσουν την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση του έργου της πρόσκλησης και με σκοπό την επίτευξη της πανελλαδικής κάλυψης της παρέμβασης ή να μπορούν να εκπροσωπηθούν πανελλαδικά,
  • Να διαθέτουν βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου ΕΣΠΑ τύπου Β ή και Γ ή πιστοποιητικό με βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ. Στην περίπτωση ένωσης ή συμπράξεως φορέων η βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας αρκεί στο πρόσωπο εκείνου του φορέα που θα έχει κατά τους επί μέρους όρους της μεταξύ τους συμφωνίας την ευθύνη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης. Στην περίπτωση που οι ενώσεις ή συμπράξεις φορέων επιλέξουν τη δημιουργία ανεξάρτητου νομικού προσώπου η απαίτηση διαχειριστικής επάρκειας θα πρέπει να πληρούται στο πρόσωπο αυτό,
  • Να έχουν υλοποιήσει ή να υλοποιούν οι ίδιοι ή ένας τουλάχιστον από τα μέλη της ένωσης, ως δικαιούχοι, συγχρηματοδοτούμενα με ίδια μέσα, προγράμματα κατάρτισης και στις 13 περιφέρειες της χώρας, κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013,
  • Οι υποψήφιοι, πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών εγγράφων, μπορούν να υποβάλλουν και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τεκμηριώνει την ικανότητά τους για την υλοποίηση της παραπάνω πράξης.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η κατάρτιση αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (εκτός του κλάδου του τουρισμού και του λιανικού εμπορίου) και πιστοποίησή τους σε επιλεγμένα θεματικά αντικείμενα.

Ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

  • Τεχνική επαγγελματική κατάρτιση διαφόρων κλάδων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα
  • Τεχνική κατάρτιση που απορρέει από υφιστάμενα θεσμικά πλαίσια
  • Κατάρτιση σε οριζόντιες δεξιότητες (π.χ. Επιχειρηματικότητα, Ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών).

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης θα είναι οι ωφελούμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην παραγωγικότητα του ανθρώπινου δυναμικού (κυρίως αντικείμενα τεχνικής κατάρτισης) και που συμβάλουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στις σημερινές αναπτυξιακές προτεραιότητες.

Επιπλέον μέρος των καταρτισθέντων θα υποβληθούν σε εξετάσεις αξιολόγησης για την απόκτηση πιστοποιητικού των αποκτηθέντων προσόντων.

Η δράση θα πρέπει να υλοποιηθεί σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στη διεύθυνση Μεσογείων 56,115 27, Αθήνα, τις ώρες 9.00-14.00 όλες τις εργάσιμες ημέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς, επί αποδείξει με ημερομηνία υποβολής την ημερομηνία αποστολής.

Πληροφορίες: Φλώρα Μουστακάτου, τηλ. 213-1503647, e-mail: fmoustakatou@mou.gr,
Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, τηλ. 801 11 36 300 (απο σταθερό τηλ.) καθημερινά απο 8.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ.Συνημμένα Αρχεία
16/1/2015 Ορθή Επανάληψη - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
16/1/2015 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19