Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Αναβάθμιση σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία [20/10/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 20/10/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 21/10/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/11/2020 και ώρα 16:00
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 133

Προϋπολογισμός: 7.540.500,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Δεδομένης της πρόθεσης του ΤΑP να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και προκειμένου να διασφαλιστεί η υδραυλική επάρκεια του δικτύου, υφίσταται η ανάγκη ενίσχυσης του υφιστάμενου σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία με μία 3η μονάδα συμπίεσης παρόμοιων τεχνικών χαρακτηριστικών με τις υφιστάμενες (στροβιλοσυμπιεστή). 

Ειδικότερα, με την αναβάθμιση, ο Σταθμός θα διαθέτει τρεις (3) μονάδες συμπίεσης, εκ των οποίων οι δύο θα λειτουργούν με 50% χωρητικότητα, ενώ η τρίτη μονάδα θα είναι stand-by (διαμόρφωση 2 + 1). Ο σταθμός θα μπορεί να επεξεργαστεί 575.000 Nm3 / h με αναλογία πίεσης περίπου 1.85. Το έργο συνιστά υποδομή που ενέχει στοιχεία κρατικών ενισχύσεων. Θα υλοποιηθεί με βάση το άρθρο 48 «Επενδυτικές ενισχύσεις για ενεργειακές υποδομές» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), ώστε να συμμορφώνεται με τους κανόνες του ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 48 επιλέξιμες δαπάνες είναι οι επενδυτικές δαπάνες και το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων ή μέσω μηχανισμού ανάκτησης. Προαπαιτούμενο από την εθνική νομοθεσία για το έργο είναι η έκδοση σχετικής ΚΥΑ για τον καθορισμό της πράξης, του ύψους και της διαδικασίας χρηματοδότησης του φορέα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

 

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, 2131503644, e-mail: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
17/3/2022 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση σταθμού συμπίεσης στην Νέα Μεσημβρία»
20/10/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
20/10/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19