Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών στη Δημόσια Διοίκηση για την βελτίωση της ικανότητάς της να υποστηρίζει το επιχειρηματικό περιβάλλον με την αξιοποίηση ΤΠΕ (Β Κύκλος) [8/9/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 08/09/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 11/09/2020 και ώρα 08:00
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/09/2021 και ώρα 14:00 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 066Β_ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 4.850.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.), στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ και στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δύνανται να υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης απο τους δυνητικούς δικαιούχους (ή φορείς εξουσιοδοτημένους μέσω προγραμματικής συμφωνίας) που εμπίπτουν στο αντικείμενο και τους στόχους της δράσης με κωδ. 02-11i-2.4-02 Οι προτάσεις που θα υποβληθούν πρέπει να συνάδουν με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (ΕΨΣ) 2016 – 2021, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τις σχετικές οδηγίες και εγκρίσεις της ΓΓΨΠ σύμφωνα με την οικεία διαδικασία. H Δράση αφορά σε αναγκαίες παρεμβάσεις για:

- Υποστήριξη της διαλειτουργικότητας δημόσιων υπηρεσιών όσον αφορά στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων υποστήριξης λειτουργιών που εξυπηρετούν την επιχειρηματικότητα και την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης αναγκαίας πληροφοριακής υποδομής μικρής κλίμακας με αξιοποίηση της δυνατότητας κοινής στήριξης από τα Ταμεία (ρήτρα ευελιξίας) που παρέχεται βάσει του άρθρου 98 ΚΑΝ (ΕΕ) 1303/2013.

- Εργαλεία για σχεδιασμό και υποστήριξη πολιτικών και στρατηγικών αποφάσεων 

- Εφαρμογές που υποστηρίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον και αποτελούν προϋπόθεση για την εκπλήρωση υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Δημόσιας Διοίκησης σε Διεθνείς Οδηγίες και Κανονισμούς. 

- Αναβάθμιση της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης να αξιοποιούν τις ΤΠΕ με στόχο την ολοκληρωμένη παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις επιχειρήσεις.

Πληροφορίες: Μάριος Φίλης, 2131500551, email: filis@madc.gr Συνημμένα Αρχεία
27/12/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων»
28/6/2021 Τέταρτη (4η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
15/4/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
3/3/2021 Aπόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κεντρικής Αποθήκης Δεδομένων και Πληροφοριακού Συστήματος Αναφορών και Επιχειρηματικής Ευφυΐας της Ε.Ε.Ε.Π. για την Εποπτεία και τον Έλεγχο των Κατόχων Αδειας Παροχής Υπηρεσιών Τυχερών Παιγνίων μέσω Διαδικτύου»
28/1/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
20/11/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
8/9/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
8/9/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19