Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 [26/5/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 26/05/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 27/05/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 11/06/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ

Κωδικός Πρόσκλησης: 128

Προϋπολογισμός: 500.000.000,00 ευρώ

Η δημόσια δαπάνη της Πράξης με την πρώτη τροποποίηση ανέρχεται σε 1.780.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων επιλέξιμα για το ΕΠΑνΕΚ είναι 1.100.000.000,00 ευρώ. 

Με τη δεύτερη και τρίτη τροποποίηση η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 2.000.000.000,00 ευρώ, εκ των οποίων επιλέξιμα για το ΕΠΑνΕΚ είναι 1.320.000.000,00 ευρώ. 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή εγγυήσεων για κεφάλαιο κίνησης από 1η Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, σε επιχειρήσεις που ανεστάλη η λειτουργία τους ή πλήττονται ευρύτερα συνεπεία των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της επιδημικής έκρηξης του COVID-19. Με τον τρόπο αυτό, οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα καταφέρουν να καλύψουν άμεσες ανάγκες τους και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους την δύσκολη αυτή περίοδο.

Το μέτρο θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (τράπεζες). Οι τράπεζες θα χορηγούν δάνεια που αφορούν σε κεφάλαια κίνησης, ορισμένης διάρκειας και ύψους, τα οποία θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19 και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους. Το κράτος αναλαμβάνει να εγγυηθεί έως 80% για κάθε δάνειο που χορηγεί μια τράπεζα στο πλαίσιο αυτού του μέτρου και το ανώτατο ποσοστό ζημιάς θα είναι 30% για το χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων, 40% για το χαρτοφυλάκιο των ΜΜΕ και 60% για το χαρτοφυλάκιο των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα της στήριξης υπό ευνοϊκούς όρους (όπως μείωση απαιτούμενων εξασφαλίσεων ή/και επιτοκίων) στις ελληνικές επιχειρήσεις που την έχουν ανάγκη.

Η σύσταση ταμείου με επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19» θα πρέπει να υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 όπως ισχύει καθώς και του Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01).

Η συνολική δημόσια δαπάνη του Ταμείου ανέρχεται σε 2.000.000.000,00 ευρώ (δημόσιοι κοινοτικοί και εθνικοί πόροι). Επιλέξιμοι για συγχρηματοδότηση πόροι που προέρχονται από το ΕΠΑνΕΚ ανέρχονται στο ποσό των 1.320.000.000,00 ευρώ και θα καλύψει τις ΜΜΕ, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους.

Πληροφορίες:Γιώργος Μπαταγιάννης Τηλ: 213 1503 682,  Email: batagiannisg@mou.gr Συνημμένα Αρχεία
9/7/2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»
24/3/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»
28/9/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»
29/5/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19»
26/5/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
26/5/2020 Συνημμένα Αρχεία της Πρόσκλησης
8/5/2020 ΦΕΚ Σύστασης Ταμείου
8/5/2020 ΦΕΚ Σύστασης Επενδυτικής Επιτροπής
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19