Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας [18/3/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης: 18/03/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 18/03/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/04/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, Μονάδα Α'

Κωδικός Πρόσκλησης: 01 ΕΠΑΝΕΚ

Προϋπολογισμός: 265.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ και στην ΕΥΔΕ ΤΟΜΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, Μονάδα Γ') για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η δράση αφορά σε δημόσια παρέμβαση για την αύξηση της διαθεσιμότητας για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε NGA-Λευκές αγροτικές και περιαστικές περιοχές, που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, και σε αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps- αναβαθμίσιμη σε 1 gigabit. Η δράση αποσκοπεί στην κάλυψη τουλάχιστον 90% του διαθέσιμου πληθυσμού των εν λόγω περιοχών με ευρυζωνικές συνδέσεις με την παροχή δύο κλάσεων υπηρεσίας: 

- Κλάση Α: ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps - αναβαθμίσιμη σε 1 gigabit

- Κλάση Β: ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps

Η δράση θα συμβάλλει: 

- στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών κέντρων και της ελληνικής περιφέρειας και στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς με βάση και τους στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025 (Gigabit Society) και 

- στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις που θα εστιάσουν στην επέκταση και διείσδυση υποδομών επόμενης γενιάς που επιτυγχάνουν «ουσιαστική αλλαγή» (step change) σε όρους ευρυζωνικής διαθεσιμότητας, σε περιοχές και αγορές στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει μηδενικό ή μειωμένο ενδιαφέρον ανάπτυξης σχετικών υποδομών και υπηρεσιών.

Πληροφορίες: Ευγενία Μιχαηλίδου, 2131500554, email: e.michailidou@madc.gr Συνημμένα Αρχεία
28/7/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - Ultrafast Broadband (UFBB)»
18/5/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - Ultrafast Broadband (UFBB)»
1/6/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - Ultrafast Broadband (UFBB)»
13/4/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
24/3/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19