Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας [20/2/2020]


Ημερομηνία Έκδοσης:20/02/2020
Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/02/2020
Τελευταία ημέρα υποβολής: 09/03/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 126

Προϋπολογισμός: 100.000.000,00 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (EIF) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 1303/2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), η στήριξη των μέσων αυτών βασίζεται σε μια εκ των προτέρων αξιολόγηση (ex-ante) η οποία καταδεικνύει την ανεπάρκεια της αγοράς στη χρηματοδότηση των ΜΜΕ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κενό μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που διατίθενται στις ΜΜΕ για ποσό που εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 3,1 δις ευρώ.

Η αξιολόγηση αυτή υλοποιήθηκε και κατέδειξε την ανάγκη λειτουργίας ενός Ταμείου Εγγυοδοσίας με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των τελικών αποδεκτών δικαιούχων (ΜΜΕ) στη χρηματοδότηση σε συνεργασία με επιλεγμένους Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς. Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι συνεπώς η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της πρόσβασης αυτών σε χρηματοδότηση.

Η Σύσταση Ταμείου Eγγυοδοσίας με την επωνυμία «Ταμείο Εγγυοδοσίας» υλοποιείται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της κατεύθυνσης για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Χρηματοδοτικών Μέσων προς όφελος των επιχειρήσεων. Τα χρηματοδοτικά μέσα σε σχέση με τις μη-επιστρεπτέες ενισχύσεις παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα:

• Μόχλευση πόρων και αυξημένο αντίκτυπο των προγραμμάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον,
• Αυξημένη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα λόγω της ανακύκλωσης των πόρων (σταδιακή αποδέσμευση πόρων εγγυήσεων αποπληρωμένων δανείων και επαναχρησιμοποίησή τους).

Πληροφορίες: Μαρία Χρισσαΐτη, 2131503688, e-mail: mxrysaiti@mou.gr

 Συνημμένα Αρχεία
26/2/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σύσταση Ταμείου Εγγυοδοσίας»
20/2/2020 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
20/2/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19