Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Παρεμβάσεις ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας [21/6/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης: 21/06/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 29/07/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/12/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 121

Προϋπολογισμός: 68.000.000,00  ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους:

  • ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ με την ιδιότητα του Δικαιούχου ή Συνδικαιούχου και Κυρίου της Πράξης, κατά περίπτωση
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχολήσεως για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας. Η δράση λαμβάνει υπόψη τη γενική εικόνα της κατάστασης στην απασχόληση και ιδιαίτερα της εξέλιξης των επισφαλών θέσεων εργασίας αλλά και την ανάγκη για ουσιώδη ενίσχυση της δυνατότητας των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας για απασχόληση, την προοπτική βελτίωσης των όρων αυτής της απασχόλησης και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων. Ωφελούμενοι των Πράξεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι 7.000 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται.

Οι συμμετέχοντες ωφελούμενοι των δράσεων πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μισθωτού εργαζόμενου σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Μεταξύ των ωφελουμένων δεν περιλαμβάνονται αυτοαπασχολούμενοι ή άνεργοι με μοναδική εξαίρεση τις περιπτώσεις των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό τομέα που ενδέχεται όταν ξεκινήσει η συμμετοχή τους στη δράση να βρίσκονται σε περίοδο ανεργίας.

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει:

• στην εξοικείωση των εργαζομένων με τη διαρκή τεχνολογική εξέλιξη και τον συνεχή εκσυγχρονισμό των μεθόδων εργασίας,

• στη μείωση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας,

• στη βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων και στην αναβάθμιση των γνώσεων τους.


Πληροφορίες

Κατερίνα Καμπίλαυκου, τηλ 2131503720, email: kkabilaykou@mou.gr
Πολυξένη Νικάκη, τηλ 2131503725, email: tnikaki@mou.gr
Μαίρη Μιχαλοπούλου, τηλ 2131503723, email: mmichalopoulou@mou.gr 
Εμμανουέλα Φλέσουρα, τηλ 2131503742, email: eflessoura@mou.gr
Παναγιώτης Γιαννακόπουλος, τηλ 2131503766, email: pgiannakopoulos@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
8/11/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»
3/10/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
2/8/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με Έμφαση στην Ποιότητα και την Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού»
2/8/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων»
1/6/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο»
28/3/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών "έξυπνων κτιρίων"»
27/3/2023 Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
14/2/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις Ενίσχυσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα από τον ΣΒΑΠ»
12/1/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»
29/12/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
14/12/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο»
29/9/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων»
19/9/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
20/7/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας»
21/6/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών "έξυπνων κτιρίων"»
5/5/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Παρεμβάσεις Ενίσχυσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα από τον ΣΒΑΠ»
5/5/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο»
22/2/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
30/11/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με Έμφαση στην Ποιότητα και την Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού»
19/7/2021 Τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» (ΣΒΕ)
17/3/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
12/2/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»
28/1/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Ενίσχυση των Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων σε Θεματικά Αντικείμενα Εξοικονόμησης Ενέργειας Κτιρίων μέσω Διαχείρισης Έργων, Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Μονώσεων»
28/1/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων σε Θεματικά Αντικείμενα Αντιμετώπισης Επαγγελματικού Κινδύνου, Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω Σύγχρονων Συστημάτων Ανύψωσης και Εφαρμογών Έξυπνων Κτιρίων»
24/9/2020 Απόφαση Λήξης Ισχύος της Πρόσκλησης
7/9/2020 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα»
3/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Παρεμβάσεις Ενίσχυσης Γνώσεων και Δεξιοτήτων των Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα από τον ΣΒΑΠ»
3/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ενίσχυσης των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας»
3/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με Έμφαση στην Ποιότητα και την Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού»
2/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»
2/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας κτιρίων μέσω διαχείρισης έργων, υδραυλικών εγκαταστάσεων και μονώσεων»
2/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα αντιμετώπισης επαγγελματικού κινδύνου, εξοικονόμησης ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων ανύψωσης και εφαρμογών "έξυπνων κτιρίων"»
13/2/2020 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
13/2/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης (2η τροποποίηση)
29/1/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
22/1/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων
22/1/2020 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης (1η τροποποίηση)
9/12/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για τη συμμετοχή τους στις διαρθρωτικές αλλαγές της οικονομίας στο Νότιο Αιγαίο»
9/12/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
21/6/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
21/6/2019 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19