Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων [5/6/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης: 05/06/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 06/06/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/07/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 106

Προϋπολογισμός: 9.286.368,75 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την κινητοποίηση όλης της οικονομίας.

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Η αναβάθμιση των κτιρίων θα αφορά ενδεικτικά σε:

1) επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας όπως προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ.,

2) δράσεις ΑΠΕ όπως κατασκευή εγκατάστασης ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή/και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης κτλ και

3) υποστηρικτικές δράσεις όπως υπηρεσίες Ενεργειακού Συμβούλου για ενεργειακά θέματα (Τεχνικές Μελέτες, Ενεργειακές επιθεωρήσεις, Ενεργειακούς Ελέγχους κτλ.)

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της δράσης:

- Θα καθοριστούν συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων, με στόχο την υλοποίηση παρεμβάσεων που ξεπερνούν τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία Β) ή, εάν αυτό είναι οικονομικά και τεχνικά εφικτό, την αναβάθμισή τους σε ενεργειακή κατηγορία, Β+,Α, Α+, ή σε σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Κτίρια.

- Θα καθοριστούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις.

- Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή ή ενεργειακού ελέγχου από Ενεργειακό Ελεγκτή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα έργα/κατηγορίες έργων:

- Θα υλοποιηθούν έργα που θα αφορούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση συστημάτων ΑΠΕ σε Καταστήματα Κράτησης, ιδιοκτησίας του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ) του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενεργειακή τους αναβάθμιση τουλάχιστον σε ενεργειακή κατηγορία Β. Η επιλογή της ενεργειακής αναβάθμισης των καταστημάτων κράτησης έγινε με γνώμονα τη χρήση των συγκεκριμένων κτιρίων και την ενεργειακή τους κατάσταση, καθώς πρόκειται για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας, με 24-ωρη χρήση και μεγάλο πλήθος χρηστών. Δεδομένων των συνθηκών που επικρατούν σε κτίρια με μαζική συνάθροιση και διαμονή ατόμων, η ενεργειακή αναβάθμιση των συγκεκριμένων κτιρίων θα βελτιώσει, μεταξύ άλλων και τις συνθήκες διαβίωσης και υγείας των κρατουμένων.

- Θα υλοποιηθεί έργο (πιλοτικό) που θα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη χρήση συστημάτων ΑΠΕ σε Δικαστικό Μέγαρο, ιδιοκτησίας του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (Τ.Α.Χ.ΔΙ.Κ) του Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, έτσι ώστε να επιτευχθεί ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου αυτού σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον Β+. Η υλοποίηση του πιλοτικού έργου κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα λειτουργήσει ως πρότυπο για την υλοποίηση ανάλογων έργων σε κτίρια με παρόμοια χαρακτηριστικά, κυριότητας φορέων του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Σημειώνεται ότι κατά προτεραιότητα θα επιλεγούν από το ΤΑΧΔΙΚ πράξεις που αφορούν Κτίρια όπου οι κύριοι και βοηθητικοί χώροι αθροίζουν άνω των 1.000m2, ώστε να προκύψει η μέγιστη δυνατή συμβολή στους στόχους της χώρας για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με την οδηγία 2012/27/ΕΕ. Κριτήριο θα αποτελεί επίσης η παλαιότητα του κτιρίου, η επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού δυναμικού εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια, σε συνδυασμό με τον επιδεικτικό χαρακτήρα των ίδιων των Κτιρίων και των συστημάτων που θα εφαρμοσθούν, ώστε να συμβάλουν τόσο στην ευαισθητοποίηση του Πληθυσμού, όσο και στην κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα.

Ο τομέας της ενέργειας είναι ένας από τους στρατηγικούς τομείς που θεωρείται ότι συμβάλλουν στο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, το οποίο στηρίζεται μέσα από το ΕΠΑΝΕΚ. Η δράση προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο τομέα, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη στρατηγική Ευρώπη 2020. 

Πληροφορίες: Βασιλική Κούκου, 2131503644, email: koukou@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
5/6/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
5/6/2019 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19