Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας [16/4/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης:16/04/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/04/2019 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/07/2019 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 111

Προϋπολογισμός: 45.000.000 ευρώ 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένα (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες και Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Οι συγκεκριμένες περιφέρειες παρουσιάζουν υστέρηση τόσο σε ότι αφορά στις δαπάνες για την έρευνα ως ποσοστό του ΑΕΠ τους, όσο και στην συμμετοχή των φορέων τους σε δράσεις ΕΤΑΚ. Οι έντονες αυτές περιφερειακές ανισότητες είναι εμφανείς στη συμμετοχή στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», αλλά και στη συμμετοχή στις υποδομές του Εθνικού Χρηματοδοτικού Σχεδίου Α και Β κύκλου. 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των εν λόγω περιφερειών στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της κάθε Περιφέρειας-στόχου και η προώθηση της αριστείας μέσω της υποστήριξης της εγκαθίδρυσης ή και ανάπτυξης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην περιφέρεια, μέσω της ανοιχτής πρόσβασης των χρηστών σε αυτές, καθώς και της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με αντίστοιχες υποδομές στον ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Η παρούσα Δράση, προϋπολογισμού 45 εκ. ευρώ ΔΔ, έρχεται να συμβάλει στην εξομάλυνση των περιφερειακών αυτών ανισοτήτων δίνοντας την ευκαιρία στις συγκεκριμένες περιφέρειες – στόχο να ενισχύσουν τις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) μέσα από την ανάπτυξη των ερευνητικών τους υποδομών, με την απόκτηση ή αναβάθμιση εξοπλισμού και την υλοποίηση δραστηριοτήτων όπως η παροχή υπηρεσιών, ιδιαίτερα προς τις ΜμΕ και τον παραγωγικό τομέα γενικότερα, η εκτέλεση ερευνητικού έργου, η δικτύωση, η ενίσχυση της πρόσβασης και της ικανότητας διακυβέρνησης της υποδομής.

Το αντικείμενο των ερευνητικών υποδομών θα πρέπει να εμπίπτει στις προτεραιότητες των Περιφερειακών RIS3 και οι στόχοι να εξυπηρετούν την εφαρμογή τους. Στο συνημμένο Παράρτημα II αναφέρονται οι θεματικές προτεραιότητες για τις επιλέξιμες Περιφέρειες.

Πληροφορίες: 

Χρήστος Βλάχος, τηλ 20131503,  e-mail: xvlaxos@mou.gr
Γιώργος Μαργαρίτης, τηλ 20131503, e-mail: gmargaritis@mou.gr
Κέλυ Βαβάση, τηλ 20131503, e-mail: evavasi@mou.gr
Μανόλης Καλογερής, τηλ 20131503, e-mail:  mkalogeris@mou.gr
Θωμάς Χαντζής, τηλ 20131503, e-mail: tchantzis@mou.gr
Εμμανουέλα Φλέσσουρα, τηλ 20131503, e-mail: eflessoura@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
28/11/2023 Τροποποίηση των ενταγμένων πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ 5045902, 5047144 και 5047244 για την επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου έως 31.12.2023
29/9/2023 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Έξυπνος Τουρίστας: Έξυπνες Ερευνητικές Υποδομές για Προσβάσιμη Καινοτόμο Ανθρωποκεντρική Πολιτισμική – Τουριστική Ανάπτυξη στη Στερεά Ελλάδα»
1/8/2023 Τροποποίηση των ενταγμένων πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ 5045902, 5046047, 5047136, 5047144, 5047189 και 5047244 για την επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου έως 30.11.2023
31/7/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου»
31/7/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Αριστες Εργαστηριακές Πρακτικές στην Πολιτιστική Κληρονομιά: Αναβάθμιση των Υποδομών και Διεύρυνση των Ερευνητικών Προοπτικών του Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας»
31/7/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Δημιουργία επιστημονικής υποδομής για τη μελέτη, διατήρηση και εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας των μικροβιακών κοινοτήτων των παραδοσιακών τροφίμων ζύμωσης και των οίνων της περιφέρειας Πελοποννήσου»
9/6/2023 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Έξυπνος Τουρίστας: Έξυπνες Ερευνητικές Υποδομές για Προσβάσιμη Καινοτόμο Ανθρωποκεντρική Πολιτισμική – Τουριστική Ανάπτυξη στη Στερεά Ελλάδα»
9/6/2023 Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Μελέτη, Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Υλοποίηση ενός Ολιστικού Συστήματος για την Αναβάθμιση της Ποιότητας ζωής και της Δραστηριότητας των Ατόμων της Τρίτης Ηλικίας (ΑΣΠiΔΑ)»
30/5/2023 Οριζόντια Τροποποίηση των Αποφάσεων ένταξης των Πράξεων με Κωδικό ΟΠΣ 5047133, 5047235 και 5047236
30/5/2023 Τροποποίηση των ενταγμένων πράξεων με κωδικούς ΟΠΣ 5046239, 5047106, 5047222 και 5047228 για την επέκταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου έως 30.11.2023
15/5/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Απόφασης ένταξης της Πράξης Μελέτη των συσχετίσεων νευροαπεικονιστικών, νευροφυσιολογικών και εμβιομηχανικών βιοδεικτών στην αποκατάσταση του Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου»
13/10/2022 Οριζόντια τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης Πράξεων της Δράσης
19/9/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη των υποδομών, του ανθρώπινου δυναμικού, της θαλάσσιας έρευνας και της καινοτομίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου»
5/8/2022 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Εκτίμησης Διακινδύνευσης και Ανθεκτικότητας Κεφαλαίου Περιφέρειας ΑΜΘ»
29/6/2022 Τροποποίηση της Πράξης «Aνάπτυξη βιοδυναμικής στη διαχείριση υπολειμμάτων αμπελώνων και οινολάσπης για την παραγωγή βιοενεργού οργανικού λιπάσματος, το οποίο θα εφαρμοσθεί σε συνδυασμό με μυκοριζικό μύκητα για τη βελτίωση της βιολογικής καλλιέργειας αμπέλου»
8/7/2021 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη των υποδομών, του ανθρώπινου δυναμικού, της θαλάσσιας έρευνας και της καινοτομίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου»
5/4/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Γονιδιωματική ανάλυση Οργανισμών Αγροδιατροφικού και Κτηνοτροφικού Ενδιαφέροντος στη Στερεά Ελλάδα»
19/2/2021 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Ψηφιακή Θράκη: χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος»
8/12/2020 Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης της Πράξης «MEGATRON: Ανάλυση Μεγαδεδομένων Ρομποτικού Συστήματος Υποβοηθούμενης Βάδισης και 3D Συστήματος Καμερών για Βέλτιστη Κινητική Αποκατάσταση»
4/12/2020 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
20/11/2020 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
16/4/2020 Απόφαση Απόρριψης Ένστασης επί της Απόφασης Απόρριψης της Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδομών Κέντρου Αριστείας Αυθεντικότητας και Βιοδραστικότητας Προϊόντων Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
24/2/2020 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών κέντρου αριστείας αυθεντικότητας και βιοδραστικότητας προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
24/2/2020 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Αναβάθμιση της ερευνητικής υποδομής NatPro Aegean για την ανάδειξη της φυτικής βιοποικιλότητας και των μοναδικών, τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων/υποπροϊόντων αγροδιατροφής των νησιών του Βορείου Αιγαίου»
7/2/2020 Απόφαση Απόρριψης Ενστασης επί της Απόφασης Απόρριψης της Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΥ»
7/2/2020 Απόφαση Απόρριψης Ενστασης επί της Απόφασης Απόρριψης της Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «FAST-TR "Facility for Animal and STem cell Translational Research" Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για συνδυαστική γενετική/φαινοτυπική ανάλυση ποντικών και πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων με σκοπό την καινοτόμο μεταφραστική έρευνα στον άνθρωπο»
16/12/2019 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
15/7/2019 Δεύτερη (2η) παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης
13/6/2019 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης
16/4/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
16/4/2019 Συνημμένα Αρχεία
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19