Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Υποστήριξη της Περιφερειακής Αριστείας [16/4/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης:16/04/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 22/04/2019 
Τελευταία ημέρα υποβολής: 22/07/2019 
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 111

Προϋπολογισμός: 45.000.000 ευρώ 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στους φορείς: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένα (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες και Δημόσιους Ερευνητικούς Φορείς του άρθρου 13Α, περίπτωση Α, Β και Γ του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεμονωμένα ή σε δίκτυα, εφόσον είναι εγκατεστημένοι (διαθέτουν έδρα ή Παράρτημα) στις επιλέξιμες περιφέρειες για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».  

Αντικείμενο του έργου είναι η ενίσχυση ερευνητικών υποδομών σε παραμεθόριες και νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, καθώς και σε περιφέρειες με χαμηλές επιδόσεις στην έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη. Οι συγκεκριμένες περιφέρειες παρουσιάζουν υστέρηση τόσο σε ότι αφορά στις δαπάνες για την έρευνα ως ποσοστό του ΑΕΠ τους, όσο και στην συμμετοχή των φορέων τους σε δράσεις ΕΤΑΚ. Οι έντονες αυτές περιφερειακές ανισότητες είναι εμφανείς στη συμμετοχή στη Δράση «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», αλλά και στη συμμετοχή στις υποδομές του Εθνικού Χρηματοδοτικού Σχεδίου Α και Β κύκλου. 

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας των εν λόγω περιφερειών στο πλαίσιο των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της κάθε Περιφέρειας-στόχου και η προώθηση της αριστείας μέσω της υποστήριξης της εγκαθίδρυσης ή και ανάπτυξης σύγχρονων ερευνητικών υποδομών που συμβάλλουν στην διαμόρφωση ελκυστικού περιβάλλοντος για την έρευνα στην περιφέρεια, μέσω της ανοιχτής πρόσβασης των χρηστών σε αυτές, καθώς και της δικτύωσης και της συνεργασίας τους με αντίστοιχες υποδομές στον ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Η παρούσα Δράση, προϋπολογισμού 45 εκ. ευρώ ΔΔ, έρχεται να συμβάλει στην εξομάλυνση των περιφερειακών αυτών ανισοτήτων δίνοντας την ευκαιρία στις συγκεκριμένες περιφέρειες – στόχο να ενισχύσουν τις Περιφερειακές Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) μέσα από την ανάπτυξη των ερευνητικών τους υποδομών, με την απόκτηση ή αναβάθμιση εξοπλισμού και την υλοποίηση δραστηριοτήτων όπως η παροχή υπηρεσιών, ιδιαίτερα προς τις ΜμΕ και τον παραγωγικό τομέα γενικότερα, η εκτέλεση ερευνητικού έργου, η δικτύωση, η ενίσχυση της πρόσβασης και της ικανότητας διακυβέρνησης της υποδομής.

Το αντικείμενο των ερευνητικών υποδομών θα πρέπει να εμπίπτει στις προτεραιότητες των Περιφερειακών RIS3 και οι στόχοι να εξυπηρετούν την εφαρμογή τους. Στο συνημμένο Παράρτημα II αναφέρονται οι θεματικές προτεραιότητες για τις επιλέξιμες Περιφέρειες.

Πληροφορίες: 

Χρήστος Βλάχος, τηλ 20131503,  e-mail: xvlaxos@mou.gr
Γιώργος Μαργαρίτης, τηλ 20131503, e-mail: gmargaritis@mou.gr
Κέλυ Βαβάση, τηλ 20131503, e-mail: evavasi@mou.gr
Μανόλης Καλογερής, τηλ 20131503, e-mail:  mkalogeris@mou.gr
Θωμάς Χαντζής, τηλ 20131503, e-mail: tchantzis@mou.gr
Εμμανουέλα Φλέσσουρα, τηλ 20131503, e-mail: eflessoura@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
8/7/2021 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη των υποδομών, του ανθρώπινου δυναμικού, της θαλάσσιας έρευνας και της καινοτομίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου»
5/4/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Γονιδιωματική ανάλυση Οργανισμών Αγροδιατροφικού και Κτηνοτροφικού Ενδιαφέροντος στη Στερεά Ελλάδα»
19/2/2021 Απόφαση τροποποίησης της Πράξης «Ψηφιακή Θράκη: χαρτογραφώντας την ιστορία και τον πολιτισμό για την ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος»
8/12/2020 Ορθή Επανάληψη Απόφασης Ένταξης της Πράξης «MEGATRON: Ανάλυση Μεγαδεδομένων Ρομποτικού Συστήματος Υποβοηθούμενης Βάδισης και 3D Συστήματος Καμερών για Βέλτιστη Κινητική Αποκατάσταση»
4/12/2020 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
20/11/2020 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
16/4/2020 Απόφαση Απόρριψης Ένστασης επί της Απόφασης Απόρριψης της Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «Ανάπτυξη Ερευνητικών Υποδομών Κέντρου Αριστείας Αυθεντικότητας και Βιοδραστικότητας Προϊόντων Αγροδιατροφικού Τομέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
24/2/2020 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών κέντρου αριστείας αυθεντικότητας και βιοδραστικότητας προϊόντων αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
24/2/2020 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Αναβάθμιση της ερευνητικής υποδομής NatPro Aegean για την ανάδειξη της φυτικής βιοποικιλότητας και των μοναδικών, τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων/υποπροϊόντων αγροδιατροφής των νησιών του Βορείου Αιγαίου»
7/2/2020 Απόφαση Απόρριψης Ενστασης επί της Απόφασης Απόρριψης της Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «ΥΠΟΔΟΜΥ»
7/2/2020 Απόφαση Απόρριψης Ενστασης επί της Απόφασης Απόρριψης της Αίτησης Χρηματοδότησης της Πράξης «FAST-TR "Facility for Animal and STem cell Translational Research" Ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών για συνδυαστική γενετική/φαινοτυπική ανάλυση ποντικών και πολυδύναμων βλαστικών κυττάρων με σκοπό την καινοτόμο μεταφραστική έρευνα στον άνθρωπο»
16/12/2019 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
15/7/2019 Δεύτερη (2η) παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης
13/6/2019 Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης
16/4/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
16/4/2019 Συνημμένα Αρχεία
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Θέρμανση για εξωτερικούς χώρους εστίασης | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19

EU in my region | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

ESPA-COVID-19

Diaskepsi gia to Mellon tis Eurwpis | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης