Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Επεξεργασία και διάθεση μέσω ΤΠΕ μετεωρολογικών δεδομένων και προϊόντων σε επιχειρήσεις και πολίτες [27/2/2019]


Ημερομηνία Έκδοσης: 27/2/2019
Πρώτη ημέρα υποβολής: 28/02/2019
Τελευταία ημέρα υποβολής: 07/06/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 112

Προϋπολογισμός: 12.007.500 ευρώ 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Η δράση περιλαμβάνει την εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών, την παραγωγή και διάθεση πρωτογενών δεδομένων ή προϊόντων και προγνώσεων καιρού προς κάθε ενδιαφερόμενο με την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Πιο συγκεκριμένα, η παροχή ολοκληρωμένης, ποιοτικής, ακριβούς τοπικής μετεωρολογικής ενημέρωσης στους κρίσιμους παραγωγικούς τομείς της χώρας, οι οποίοι επηρεάζονται από τα καιρικά φαινόμενα, θα επιτευχθεί με:

• Την εγκατάσταση νέας τηλεπικοινωνιακής υποδομής (MSS), η οποία θα αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό την σημαντική ανάπτυξη στους τομείς της πληροφορικής και κυρίως των επικοινωνιών δίνοντας για πρώτη φορά την δυνατότητα άμεσης τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης ιδιωτών και επιχειρήσεων με την ΕΜΥ. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι, πλέον, η προσωποποιημένη υποστήριξη αυτών με μετεωρολογικά δεδομένα και προγνώσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους και μάλιστα με διαδικασίες ανταλλαγής των πληροφοριών, σε μεγάλο ποσοστό αυτοματοποιημένες, αξιοποιώντας κάθε σύγχρονη μορφή επικοινωνίας (δίκτυο επίγειων γραμμών και κινητής τηλεφωνίας υψηλών ταχυτήτων). Η επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος θα ικανοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο το πλήθος των αιτημάτων επιχειρήσεων των δυναμικών κλάδων της οικονομίας των οποίων οι δραστηριότητες επηρεάζονται από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και ιδιωτών.

• Την ανάπτυξη του «Εξυπηρετητή Εφαρμογών», στον οποίο θα τρέχουν εξειδικευμένα λογισμικά επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων από διαφορετικές πηγές παραγωγής μετεωρολογικών πληροφοριών, η οποία θα πολλαπλασιάσει τον αριθμό τωνπαραγόμενων και ταυτόχρονα διαθέσιμων μετεωρολογικών προϊόντων. Όλα αυτά θα είναι διαμορφωμένα, ώστε να είναι απολύτως φιλικά στον μη εξειδικευμένο τελικό χρήστη του οποίου οι δραστηριότητες επηρεάζονται από τα καιρικά φαινόμενα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στον σωστό προγραμματισμό και στην εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία επιχειρήσεων.

• Την απόκτηση φορητών μέσων αποτύπωσης των τρεχουσών καιρικών συνθηκών και την διασύνδεσή τους με το κεντρικό υπολογιστικό σύστημα της ΕΜΥ, η οποία θα δώσει την δυνατότητα παροχής άμεσης πληροφόρησης για περιοχές που περιστασιακά αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ΕΜΥ, πέραν της άμεσης διάθεσης ροής μετεωρολογικών συνθηκών από την περιοχή ενδιαφέροντος, θα αναβαθμίσει ποιοτικά τις παρεχόμενες προγνώσεις, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις είναι κρίσιμες για την ασφαλή εκτέλεση υπαίθριων δραστηριοτήτων από φορείς ή επιχειρήσεις σε τομείς που σχετίζονται με τον τουρισμό, την οργάνωση εκδηλώσεων, τις μεταφορές, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την ενημέρωση, την ενέργεια, κλπ.

• Τη δημιουργία κατάλληλης υποδομής για υποστήριξη μετεωρολογικών εφαρμογών (Weather-API), παρέχοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών από επιχειρήσεις, οι οποίες θα κάνουν χρήση συνεχούς ροής μετεωρολογικών δεδομένων (π.χ. εφαρμογών απεικόνισης τρέχουσας καιρικής κατάστασης, ενημέρωσης για επικίνδυνα φαινόμενα, κλπ).

• Την εγκατάσταση Συστήματος Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM), με το οποίο θα αυτοματοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό οι διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων από την ΕΜΥ που αποτελεί τον αποκλειστικά αρμόδιο φορέα για παροχή πιστοποιητικών επικρατούντων καιρικών φαινομένων στο παρελθόν όπως χαλαζοπτώσεις, ισχυροί άνεμοι, καταιγίδες, κλπ. προς ιδιώτες και επιχειρήσεις κυρίως για την διεκδίκηση αποζημιώσεων ή λοιπά μετεωρολογικά δεδομένα και προϊόντα για μελέτες από ιδρύματα και φορείς του δημοσίου. Ο μέσος χρόνος αναμονής θα μειωθεί σημαντικά και θα αρθούν κάθε είδους αποκλεισμοί καθώς οι διαδικασίες θα δύναται να ολοκληρωθούν ηλεκτρονικά μέσω της νέας ιστοσελίδας και δεν θα απαιτείται η φυσική παρουσία των αιτούντων στην ΕΜΥ.

• Τη δημιουργία Κλιματικής Βάσης Δεδομένων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα παραγωγής κλιματικών προϊόντων με δυναμικό τρόπο καλύπτοντας τις ανάγκες της χώρας για μελέτη και ανάπτυξη τομέων που ασχολούνται με θέματα κλιματικής αλλαγής και χάραξης στρατηγικού σχεδιασμού.

• Την ανάπτυξη νέας σύγχρονης υποδομής διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας θα παρέχονται οι παραγόμενες πληροφορίες, και η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα κάλυψης της ταυτόχρονης επισκεψιμότητας σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων, χωρίς κατάρρευση του συστήματος και την παροχή πολλαπλάσιου αριθμού μετεωρολογικών προϊόντων, με τρόπο απόλυτα φιλικό στον τελικό χρήστη από τον αρμόδιο από την πολιτεία φορέα για μετεωρολογική υποστήριξη της χώρας.

Πληροφορίες: Σιδώρα Νικολοπούλου, Τηλ.: 2131500572, e-mail: isidora.nikol@madc.grΣυνημμένα Αρχεία
27/9/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων και Προϊόντων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες»
12/4/2019 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης - Παράταση
27/2/2019 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
27/2/2019 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19