Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ [6/12/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 06/12/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 07/12/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 28/02/2019
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 115

Προϋπολογισμός: 20.000.714 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Tο έργο αφορά στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με αναδιοργάνωση/ ενσωμάτωση των βασικών επιχειρησιακών λειτουργιών της Εταιρείας, στην ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης (portal) εξυπηρέτησης των Χρηστών Δικτύου καθώς και στην ανάπτυξη Διασυνδέσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας.

Με την υλοποίησή του, ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Εγκατάσταση & λειτουργία νέου, σύγχρονου και ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης των Χρηστών του Δικτύου και αυτοματοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών με δυνατότητα παραμετροποίησης για την κάλυψη των νέων επιχειρησιακών αναγκών.
  • Πλήρη δυνατότητα εξυπηρέτησης για όλα τα αιτήματα των Καταναλωτών μέσω διαδικτυακής πύλης χωρίς καμία μετάβαση στις Μονάδες (Πρακτορεία και Υποπρακτορεία) του ΔΕΔΔΗΕ.
  • Αναδιοργάνωση διαδικασιών – λειτουργιών με επίτευξη οικονομιών κλίμακας, μείωση του λειτουργικού κόστους, καθώς και βέλτιστη επικοινωνία των Χρηστών, ικανοποίηση των αιτημάτων των Προμηθευτών και αποτελεσματική συνεργασία με τους Συμμέτοχους ή Ενδιαφερόμενους φορείς της Εταιρείας.
  • Βελτιστοποίηση της λήψης και διαχείρισης μετρητικών δεδομένων Χαμηλής και Μέσης Τάσης, δυνατότητα real time διασύνδεσης με το μελλοντικό σύστημα χονδρεμπορικής αγοράς και δυνατότητα περιοδικής εκκαθάρισης όλων των Προμηθευτών, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ.
  • Βελτιστοποίηση της διοίκησης της απόδοσης και της διαχείρισης της γνώσης μέσω της οργανωμένης/συντονισμένης Διοικητικής Πληροφόρησης που θα παρέχει το νέο Σύστημα.
  • Καταγεγραμμένες διαδικασίες των εργασιών και ενιαία εφαρμογή τους σε όλη την Εταιρεία.

Πληροφορίες: Κυριάκος Καψάλης, Τηλ.: 2131503740, 2107450832, Email: kkapsalis@mou.grΣυνημμένα Αρχεία
5/5/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ»
6/12/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
6/12/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19