Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013
νέος ιστότοπος της ΕΥΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Προσκλήσεις για φορείς - Αποφάσεις Ένταξης

Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β κύκλος) [21/9/2018]


Ημερομηνία Έκδοσης: 21/09/2018
Πρώτη ημέρα υποβολής: 01/11/2018
Τελευταία ημέρα υποβολής: 30/04/2020
Εκδούσα Αρχή: ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Κωδικός Πρόσκλησης: 110

Προϋπολογισμός: 70.387.748,44 ευρώ

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:

  • Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ
  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι / οργανώσεις αυτών
  • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα (αποκλειστικά: Δευτεροβάθμιες Ομοσπονδίες Επιχειρήσεων)
  • Ομοσπονδίες Εργαζομένων (που νομιμοποιούνται να υπογράψουν Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας)
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων και Ενώσεις Επιχειρήσεων

Οι Δυνητικοί Δικαιούχοι των Πράξεων θα πρέπει απαραίτητα να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Να είναι εθνικής εμβέλειας και να υφίστανται πριν την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης,

2. Να τεκμηριώνουν τη διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση της πράξης, για την οποία υποβάλλουν πρόταση.

3. Να απασχολούν έναν (1) τουλάχιστον εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης (πλην των μελών του ΔΣ) πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης. Η μισθοδοσία του ανωτέρω εργαζόμενου δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο της Δράσης. Η σχέση εργασίας θα πρέπει να διατηρηθεί μέχρι της ολοκλήρωση της πράξης. Η μη τήρηση της ανωτέρω απαίτησης, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, θα επιφέρει την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Στην περίπτωση νέας πρόσληψης, ήτοι μετά τη ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, δεν λαμβάνεται υπόψη η πρόσληψη εργαζομένων που είναι σύζυγοι ή συγγενείς α' και β' βαθμού των μελών ΔΣ και εν γένει των ασκούντων τη διοίκηση/εκπροσώπηση του Δυνητικού Δικαιούχου.

Πληροφορίες: αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο trainingemployees@mou.gr

 Συνημμένα Αρχεία
1/12/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα»
29/11/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»
14/11/2023 Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»
8/11/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων»
3/11/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους»
1/11/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)»
23/10/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών από την ΕΒΒΖΕ»
20/10/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Σύγχρονες Δεξιότητες στις Βιομηχανικές Εφαρμογές, στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και στην Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Μεταποίησης Βάμβακος»
20/10/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον ΠΟΣΙΠΣ για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»
20/10/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού»
19/10/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στην αλυσίδα αξίας ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής»
17/10/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών»
13/10/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ)»
12/10/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' Κύκλος)Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.»
5/10/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)
29/9/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση επίκαιρων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων»
25/9/2023 3η Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Σύγχρονων Τεχνητών»
25/9/2023 3η Τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης»
14/9/2023 3η Τροποποίηση της Πράξης «Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα»
14/9/2023 3η Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού»
5/9/2023 3η τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»
31/8/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)»
2/8/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων σε τεχνικά και λοιπά επαγγέλματα»
2/8/2023 Τρτίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα»
2/8/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης και Επισκευής-Συντήρησης»
1/8/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Εμπορίας, Προώθησης και Παρασκευής Προϊόντων»
1/8/2023 Τρτίη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής»
27/7/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της Εξωστρέφειας, Διαχείρισης Έργου και Παραγωγής»
27/7/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics»
20/6/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP»
19/6/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση της ΠΟΣΠΗΕΦ για την υλοποίηση της πράξης "Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ"»
6/6/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση στοχευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε τουριστικά και συναφή επαγγέλματα»
6/6/2023 Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον κλάδο των Τυποποιημένων Προϊόντων και της Αγροδιατροφής»
1/6/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση επίκαιρων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων»
31/5/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ, Κυκλικής Οικονομίας και Παραγωγής»
30/5/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»
26/5/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης, Αποθήκευσης και Μεταφοράς Εμπορευμάτων»
26/5/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
19/5/2023 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.»
8/5/2023 Τέταρτη (4η) Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του Ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Μάρκετινγκ Παροχής και Διαχείρισης Υπηρεσιών»
5/5/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους»
2/5/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
28/3/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Υγείας - Ευεξίας - Προσωπικής Φροντίδας»
17/3/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων»
17/3/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα -ΔΗΜΗΤΡΑ»
16/3/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού μέσα από την παροχή καινοτόμων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης»
14/2/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου Ιχθυοκαλλιεργητων σε ειδικότητες Αγροδιατροφής»
3/2/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.»
3/2/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον ΠΟΣΙΠΣ για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»
3/2/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ, Κυκλικής Οικονομίας και Παραγωγής»
1/2/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)
17/1/2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP»
16/1/2023 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills»
16/1/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα»
12/1/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης»
12/1/2023 Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών»
3/1/2023 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα»
22/12/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα ενίσχυσης της Εξωστρέφειας, Διαχείρισης Έργου και Παραγωγής»
15/12/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την ΠΟΒΑΣ
15/12/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ)»
6/12/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ, Εξαγωγών και Μηχανογράφησης»
6/12/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής»
29/11/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)»
28/11/2022 2η Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού»
25/11/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Σύγχρονων Τεχνητών»
25/11/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος και Συναφών Κλάδων Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)»
15/11/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας - Ποιότητας Παραγωγής»
15/11/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στην αλυσίδα αξίας ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής»
15/11/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ Παροχής και Διαχείρισης Υπηρεσιών»
10/11/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics»
2/11/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα»
10/10/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης και Επισκευής-Συντήρησης»
6/10/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Εμπορίας, Προώθησης και Παρασκευής Προϊόντων»
5/10/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)»
29/9/2022 Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα»
20/9/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών»
25/7/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης, Αποθήκευσης και Μεταφοράς Εμπορευμάτων»
30/6/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον»
30/6/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)»
24/6/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
23/6/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π.Ο.Ε.Μ.»
22/6/2022 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση της ΠΟΣΠΗΕΦ για την υλοποίηση της πράξης "Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ"»
7/6/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β κύκλος)»
26/5/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β Κύκλος)»
24/5/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»
11/5/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Σχολείων για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»
5/4/2022 2η τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ»
29/3/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση επίκαιρων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων»
21/3/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ, Κυκλικής Οικονομίας και Παραγωγής»
24/2/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση Στελεχών Τουριστικών Γραφείων»
9/2/2022 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας, Διαχείρισης Έργου και Παραγωγής»
12/1/2022 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα - ΔΗΜΗΤΡΑ»
17/12/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων σε τεχνικά και λοιπά επαγγέλματα»
8/12/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»
30/11/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP»
23/11/2021 Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Μ.Τ.Ε.»
17/11/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση στοχευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε τουριστικά και συναφή επαγγέλματα»
8/11/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics»
4/11/2021 Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών»
26/10/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στην αλυσίδα αξίας ποιοτικών προϊόντων αγροδιατροφής»
7/10/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ)»
1/10/2021 Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του κλάδου Ιχθυοκαλλιεργητων σε ειδικότητες Αγροδιατροφής»
1/10/2021 Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Υγείας - Ευεξίας - Προσωπικής Φροντίδας»
1/10/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Στοχευμένα Προγράμματα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα»
27/9/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση επίκαιρων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων»
13/9/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πλεκτικής και Έτοιμου Ενδύματος και Συναφών Κλάδων Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ)»
3/8/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στην παροχή σύγχρονης εκπαίδευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών»
28/7/2021 Ανάκληση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα σε Θέματα Διαχείρισης Τροφίμων και Ορθών Πρακτικών Υγιεινής»
28/7/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ)»
26/7/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα από την Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης»
21/7/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα»
14/7/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από την Π.Σ.Ε.Ε.Ε.Ν.Μ. για την απόκτηση και πιστοποίησης εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων/ικανοτήτων»
5/7/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.280 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για Απόκτηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Σύγχρονων Τεχνητών»
5/7/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ Παροχής και Διαχείρισης Υπηρεσιών»
3/6/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Εφοδιαστικής Αλυσίδας»
1/6/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Π. Ο.Ε.Μ.»
27/5/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή/και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης, τουρισμού και συναφή επαγγέλματα»
14/5/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Εξαγωγικού Εμπορίου, Διασφάλισης Ποιότητας και Παραγωγής»
12/5/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Εμπορίας, Προώθησης και Παρασκευής Προϊόντων»
12/5/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ, Εξαγωγών και Μηχανογράφησης»
12/4/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης αναγκών με έμφαση στην εφοδιαστική αλυσίδα»
1/4/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών από την ΕΒΒΖΕ»
3/3/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων ολων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Ενίσχυσης της Εξωστρέφειας, Διαχείρισης Έργου και Παραγωγής»
23/2/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας από τον ΠΟΣΙΠΣ για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών»
9/2/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ, Κυκλικής Οικονομίας και Παραγωγής»
9/2/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων Όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης και Επισκευής-Συντήρησης»
9/2/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση Εργαζομένων Όλων των Παραγωγικών Κλάδων της Οικονομίας για την Απόκτηση και Πιστοποίηση Εξειδικευμένων όσο και Οριζόντιων Γνώσεων και Ικανοτήτων Βάσει Διάγνωσης Εκπαιδευτικών Αναγκών»
4/2/2021 Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα, σε Αντικείμενα Διοικητικής Υποστήριξης, Αποθήκευσης και Μεταφοράς Εμπορευμάτων»
28/1/2021 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την Απόκτηση Εξειδικευμένων όσο και Οριζόντων Γνώσεων Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων σε Ειδικότητες Τουρισμού»
13/1/2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills»
13/1/2021 Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης και απόρριψη εναπομενόντων υποβεβλημένων Τεχνικών Δελτίων Πράξης της Πρόσκλησης
16/12/2020 Έγκριση του Πρακτικού 7/26-10-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων της Πρόσκλησης
23/11/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο.Χ.Μ.Ε.Ε.»
26/10/2020 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων όλων των Κλάδων του Ιδιωτικού Τομέα σε Αντικείμενα Μάρκετινγκ και Ασφάλειας-Ποιότητας Παραγωγής»
30/9/2020 Απόρριψη της Πράξης «Κατάρτιση & Πιστοποίηση σε νέες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού, για την ενίσχυση των εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα»
23/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β κύκλος)»
23/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Σχέδιο Δράσης του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας για την Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα»
23/9/2020 Απόφαση Απόρριψης της Πράξης «Innovation Greece: Innovation Skills»
16/9/2020 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
15/9/2020 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
1/9/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β' κύκλος)»
26/5/2020 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - 1η Τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ»
6/4/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα στην Παροχή Σύγχρονης Εκπαίδευσης με τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών»
6/4/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Σύγχρονες Γνώσεις και Δεξιότητες στην Αλυσίδα Αξίας Ποιοτικών Προϊόντων Αγροδιατροφής»
6/4/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα για την Απόκτηση Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον»
6/4/2020 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα - ΔΗΜΗΤΡΑ»
2/4/2020 Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών 4/10-02-2020, 5/18-03-2020 και 6/23-03-2020 της Επιτροπής Ενστάσεων της Πρόσκλησης
6/3/2020 1η τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ»
6/3/2020 1η τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP»
6/3/2020 1η τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στην Υγιεινή και Ασφάλεια εργασίας και στη Διαχείριση της Υγιεινής και Ασφάλειας προϊόντων – HACCP»
6/3/2020 1η τροποποίηση της Πράξης «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Εργαζομένων, Κατάρτισης και Πιστοποίησης στο Χειρισμό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου και στην Οργάνωση Επιχειρήσεων ΑΠΕ»
26/2/2020 Απόφαση Έγκρισης 3ου Πρακτικού της Πρόσκλησης
6/2/2020 Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση στοχευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων»
18/12/2019 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
17/12/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα (Β Κύκλος)»
17/12/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα σε Σύγχρονες Δεξιότητες στις Βιομηχανικές Εφαρμογές, στην Περιβαλλοντική Διαχείριση και στην Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Μεταποίησης Βάμβακος»
7/10/2019 1η τροποποίηση της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα από την Ο. Μ.Τ.Ε.»
27/9/2019 Απόφαση Τροποποίησης Συγκρότησης της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για την Πρόσκληση «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα (Β Κύκλος)
27/6/2019 Απόφαση Έγκρισης 2ου Πρακτικού της Πρόσκλησης
14/6/2019 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
31/5/2019 Ορθή Επανάληψη- Απόφαση Έγκρισης 1ου Πρακτικού της Πρόσκλησης
13/5/2019 Τροποποίηση Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων
7/5/2019 Αποφάσεις Απόρριψης Πράξεων
6/5/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων
19/4/2019 Αποφάσεις Ένταξης Πράξεων
16/4/2019 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων
31/10/2018 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Πρόσκληση (πρώτη συμπληρωματική έκδοση)
8/10/2018 Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Πρόσκληση
24/9/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
24/9/2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
21/9/2018 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
21/9/2018 Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης
ΕπιστροφήPrint out this page Increase font size Decrease font size GR / EN
Νέο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027

Microsite Καλών Πρακτικών ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Guarantee Fund | Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

EquiFund

TEPIX

TEPIX

COVID-19